HCL 2 din 13.01.2021

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate  de proiectul cu titlul

„CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATATMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL EFORIE IN VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE DE COVID 19 PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SANITARE”

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

– Raportul de specialitate nr. 483/12.01.2021 întocmit de către Serviciu Afaceri Externe și Protocol;

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

– prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;

– prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.a, lit.d, alin.4 lit.a, alin.7 lit.a și art. 139 alin.3 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

ART 1. Se aproba proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATATMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL EFORIE IN VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE DE COVID 19 PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SANITARE”, in vederea finantarii acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

ART 2. Se aproba valoarea totala a proiectului „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATATMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL EFORIE IN VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE DE COVID 19 PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SANITARE”, in cuantum de 685.268,60 lei (inclusiv TVA),  VALOARE TOTALA ELIGIBILA PROIECT: 685.268,60 LEI (TVA inclus);

ART 3. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATATMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL EFORIE IN VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE DE COVID 19 PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SANITARE” pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local.

ART 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile rambursarii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 5. Se imputerniceste SERBAN ROBERT NICOLAE, in calitate de reprezentant legal, sa semeneze toate actele necesare si contractul de finantare în numele Unitatii Administrativ Teritoriale Oras Eforie.

ART 6. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

ART 7. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general oraşului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …____…….. voturi “pentru”, …..__….. voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 13.01.2021

Nr. 2

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 

CONSILIER SAMSON ELISABETA 

CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

PREOTEASA GABRIEL                                                                                                     

 

Sari la conținut