HCL 3 din 28.01.2021

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana” depus in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2014-2020, pe Axa Prioritara 1-Actiunea 1.1.1. „Asistenta orizontala pentru beneficiarii fondurilor ESI si specifica pentru beneficiarii POAT, POIM si POC, inclusiv instruire pentru acestia si pentru potentialii beneficiari FESI”

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul nr.1316/21.01.2021intocmit de Serviciul Afaceri Externe si Protocol,

– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

– Ghidul solicitantului pentru Programul Operational “Asistenta orizontala pentru beneficiarii fondurilor ESI si specifica pentru beneficiarii POAT, POIM si POC, inclusiv instruire pentru acestia si pentru potentialii beneficiari FESI”

– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) și art. 139 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

            Art.1 – Se aproba proiectul cu titlul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana” depus in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2014-2020, pe Axa Prioritara 1-Actiunea 1.1.1. „Asistenta orizontala pentru beneficiarii fondurilor ESI si specifica pentru beneficiarii POAT, POIM si POC, inclusiv instruire pentru acestia si pentru potentialii beneficiari FESI”.

            Art.2 – Se aproba Acordul de parteneriat nr.34/18.01.2021, anexa la prezenta hotarare, incheiat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana”, avand ca parteneri:

  1. Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADRSE), organism non-guvernamental, non-profit si de utilitate publica, care se organizeaza si functioneaza in conditiile Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, cu sediul in municipiul Braila, strada Anghel Saligny nr.24, cod fiscal 11733112, avand calitatea de solicitant in cadrul POAT si Lider de parteneriat, reprezentat prin Luminita Mihailov, director general;
  2. Orasul Eforie cu sediul in orasul Eforie, str.Progresului nr.1, Eforie Sud, judetul Constanta, cod fiscal 4617794, avand calitatea de membru 2/Partener 2, reprezentat prin Robert-Nicolae Serban, primar.

 

            Art.3 – Sumele reprezentand cheltuieli conexe, ce pot aparea pe durata implementarii proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana”, pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura de la bugetul local.

            Art.4 – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

            Art.5 – Se imputerniceste domnul ȘERBAN Robert-Nicolae, in calitate de reprezentant legal, sa semneze toate actele necesare si contractul de finantare in numele Unitatii Administrativ Teritoriale Oras Eforie.

Art. 6 – Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general oraşului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …16……… voturi “pentru”, …..–…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 28.01.2021

 

Nr. 3

Sari la conținut