HCL 43 din 23.03.2021

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea transferului sumei de 16.937.087,78 lei din excedentul bugetului local in contul  21400214”sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare”

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

– Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile art. 58 alin (1^4) lit. c) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

– Prevederile cap. V, pct. 5.16.3. alin. (1) lit. b) și alin (2) din Ordinul nr. 3155/2020 din 15 decembrie 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 emis de către Ministrului finanțelor publice;

– Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările si completările ulterioare;

– Raportul de specialitate al Direcţiei Economice;

– Raportul de specialitate al Serviciului Juridic;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a) precum și a art. 139 alin. (3)  lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

ART. 1.  Se aproba transferul sumei de 16.937.087,78 lei din excedentul bugetului local în contul 21400214 ”sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare”.

ART. 2. Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de către Primarul oraşului Eforie.

ART. 3. Prezenta hotarare va fi comunicată autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate prin grija secretarului general al orașului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …..10……. voturi “pentru”, …..–… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 23.03.2021

Nr. 43

Sari la conținut