HCL 5 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E

privind modificarea si completarea HCL nr.273/2019 pentru aprobarea si mentinerea nivelului unor taxe locale, in anul 2020, la acelasi nivel cu anul 2019

 

 

Consiliul Local Eforie,

Având în vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul DE,

– Raportul SJCAAS,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile HCL nr.273/19.12.2019 privind aprobarea si mentinerea nivelului unor taxe locale, in anul fiscal 2020, la acelasi nivel ca in anul 2019,

– Prevederile HCL nr.50/30.04.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru orasul Eforie pentru anul 2021,

– Rolul si responsabilitatile ordonatorului principal de credite in administrarea bugetelor locale.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.b și art. 139 alin.3 lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

            Art. 1 – Se modifica art.1 din HCL nr.273/2019, dupa cum urmează:

“Art.1 – Se aproba urmatoarele taxe si mentinerea nivelului acestor taxe in anii fiscali 2020 și 2021 la acelasi nivel ca în anul 2019.”

            Art. 2 – Toate taxele mentionate in cuprinsul art.1 din HCL nr.273/2019 se vor aplica in anul 2021 cu pastrarea cuantumului acestora la nivelul anului 2019.

Art. 3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general oraşului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …16……… voturi “pentru”, …..–…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 28.01.2021

 

Nr. 5

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         CONTRASEMNEAZA

           CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

  SAMSON ELISABETA                                                 PREOTEASA GABRIEL

 

Sari la conținut