HCL 6 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E

privind incetarea activitatii Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica

si schimbarea destinatiei cladirilor

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul Serviciului Afaceri Externe si Protocol nr.25046/17.11.2020,

-Raportul Administratorului public,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

– Obligatiile asumate de Administratia Locala Eforie prin semnarea Contractelor de finantare nr.5034/25.05.2015 si nr.5015/10.02.2015,

– Necesitatile existente la nivelul orasului Eforie, precum si posibilitatile de finantare ale bugetului local.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.a și art. 139 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1 – Incepand cu data emiterii prezentei inceteaza activitatea desfasurata cu publicul in cele doua Centre Nationale de Informare si Promovare Turistica din Orasul Eforie, urmand ca activitatea de informare si promovare turistica sa se desfasoare in spatiul virtual, utilizand cele doua pagini web ale centrelor, respectiv info-eforienord.ro si info-eforiesud.ro.

Art.2 – Se aproba schimbarea destinatiei imobilelor care deserveau activitatea CNIPT in sedii administrative, astfel:

  • Imobilul Centru National de Informare si Promovare Turistica Eforie Nord, str Republicii, isi schimba destinatia in birouri administrative si va deservi activitatea desfasurata de SPCLEP Eforie, respectiv relocarea celor doi lucratori SPCLEP din sediul Politiei Statiunii Eforie;
  • Imobilul Centru National de Informare si Promovare Turistica Eforie Sud, str. Republicii, isi schimba destinatia in birouri administrative si va deservi activitatea desfasurata de Politia Locala Eforie, respectiv relocarea dispeceratului (inclusiv sistem monitorizare video al orasului Eforie).

Art.3 – Posturile contractuale aferente celor doua Centre Nationale de Informare si Promovare Turistica din Orasul Eforie, înscrise in statul de functii al Primariei Eforie la pozitiile 77, 78, 79, 80, se desfiinteaza.

Art.4 – Primarul Orasului Eforie va intreprinde demersurile legale care se impun pentru incetarea contractelor de munca pentru personalul care a deservit cele doua centre.

Art. 5 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 6 – Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general oraşului Eforie

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …15……… voturi “pentru”, …..1…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 28.01.2021

Nr. 6

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         CONTRASEMNEAZA

           CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

  SAMSON ELISABETA                                                 PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut