HCL 7 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E

privind exprimarea unui acord pentru încheierea unui act de donație

a cotei din imobilul detinut de către Stoichita Iuliana-Mihaela

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul DADPP,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

-Cererea nr.25740/2020 a dnei Stoichita Iuliana Mihaela,

– Contractul de vanzare cumparare autentificat cu nr.99/25.02.2020 la BNP Diana Manea Vechiu si contractul de rate anexa,

– Documentatiile cu numar cadastral.nr.CF 106664, respectiv 106644-C1-U3 si 106644-C2,

– Adresa nr.25740/17.12.2020 a SJCAAS.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c și art. 139 alin.3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se exprima acordul privind incheierea de catre numita Stoichita Iuliana-Mihaela, CNP 1750214131245, a unui act de donatie a cotei din imobilul detinut, in calitate de coproprietar, in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.99/25.02.2020 la BIN Diana Manea Vechiu si a contractului de rate.

Art.2 – Actul de donatie se va incheia numai daca persoana donatarului isi exprima acordul neechivoc in sensul ca intelege sa accepte donatia imobilului cu angajamentul preluarii datoriei si ipotecii corespunzatoare.

Art.3 – Operatiunile privind transcrierea/preluarea ipotecii cad in sarcina noului proprietar.

Art. 4 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 5 – Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general oraşului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …16……… voturi “pentru”, …..–…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 28.01.2021

 

Nr. 7

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         CONTRASEMNEAZA

           CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

  SAMSON ELISABETA                                                 PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut