HCL 8 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata, pentru anul 2021

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul SJCAAS,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

-Prevederile art. 6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.1 și art. 139 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2021, intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 – Se imputerniceste Efo Urban SRL sa supravegheze lucrarile efectuate de persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, prin persoana desemnata de aceasta.

Art. 3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 4 – Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …16……… voturi “pentru”, …..–…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 28.01.2021

 

Nr. 8

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         CONTRASEMNEAZA

           CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

  SAMSON ELISABETA                                                 PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut