HCL Nr. 20 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Eforie pentru constituirea comisiei in vederea vanzarii spatiilor comerciale conform Legii nr.550/2002

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile Legii nr.550/2002 privind vanzarea spaţiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, modificata si completata,

– Prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata, modificata si completata,

– Prevederile Legii nr.18/1991 privind fondul funciar, republicata, modificata si completata,

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, modificata si completata,

– Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, modificata si completata,

– HCL nr.188/2003 privind aprobarea listei cu spatiile comerciale ce urmeaza a fi vandute conform Legii 550/2002,

– HCL nr.25/12.03.2008 privind aprobarea listei cuprinzand spatiile comerciale si de prestari servicii in vederea vanzarii.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a,  precum și a art. 139 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba ca reprezentanti ai Consiliului Local Eforie in comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale, conform Legii nr.550/14.10.2002, urmatorii consilieri locali:

  • Mincea Anisoara – membru titular
  • Abdula Doina-Geta – membru titular
  • Munteanu Dumitru – membru titular
  • Diaconu Ovidiu-Ioan – membru supleant.

Art. 2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general al oraşului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …..17……. voturi “pentru”, …..-… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 25.02.2021

Nr. 20

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONSILIER  TODE ANTONELA

CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut