HCL Nr. 21 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E

privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Eforie

pentru anul scolar 2021 – 2022

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– HCL nr.3/31.10.2020 privind aprobarea retea scolara unitati de invatamant preuniversitar din orasul Eforie an scolar 2020-2021, modificata prin HCL nr.183/13.09.2020,

– Adresa Inspectoratului Judetean Constanta nr.6476 A/27/20.11.2020,

– Adresa nr.25654/14.12.2020 a Primariei Eforie catre Inspectoratul Judetean Constanta,

– Avizul conform nr.6978A/27/22.12.2020, inregistrat la Primaria Eforie cu nr.1824/30.12.2020, pentru organizarea retelei scolare 2021-2022 de pe raza teritoriala de competenta a Inspectoratului Scolar Judetean Constanta,

– O.M.E.C. nr.5599/21.09.2020,

– Prevederile Legii nr.1/2011 a educatiei nationale, modificata si completata.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d, alin.(7) lit.a, precum și a art. 139 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se organizeaza reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Eforie, pentru perioada 2021-2022, conform anexei ce face parte integranta din prezenta.

Art. 2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi comunicata institutiilor, autoritatilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …..17……. voturi “pentru”, …..-… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 25.02.2021

Nr. 21

PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONSILIER  TODE ANTONELA

CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut