HCL Nr. 23 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E

privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului si actualizarea suprafetelor unor imobile teren care apartin domeniului privat al orasului

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul DADPP,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

– Prevederile art.357 din OUG nr.57/2019,

– Prevederile art.23 din Legea nr.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.5 alin.10, art.6 alin.1 din HG nr.113/1992,

– Prevederile art.130-141 din HG nr.577/2002, actualizata,

– Prevederile art.4 alin.1 din HG nr.834/1991, actualizata,

– Legea nr.350/2001, actualizata,

– Prevederile art.2 lit.d si lit.e, art.4 alin.2, alin.2 si alin.4, art.5 alin.1, art.6, art.33, art.36 alin.1 din Legea nr.18/1991, actualizata,

– Legea nr.7/1996, actualizata, Ordinul nr.700/2014 al MAI-ANCPI,

– HCL nr.38/2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie, anexa nr.1,

– Dispozitia Primarului nr.366/23.12.2019,

– Procesul verbal nr.26635/09.12.2020 al comisiei constituita prin Dispozitia Primarului nr.51/27.01.2020,

– Dispozitia Primarului nr.196/07.06.2019,

– Dispozitia Primarului nr.51/27.01.2020.

In temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. c, alin (6)  precum si a art. 139 alin (3) lit. g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului, atestat prin HCL nr.38/2020 anexa nr.1, cu imobilele terenuri prevazute in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Se aproba actualizarea suprafetei bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului, atestat prin HCL nr.38/2020 anexa nr.1, cu suprafetele de teren prevazute în anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.4 – Prezenta hotarare va fi comunicata institutiilor, autoritatilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …..17……. voturi “pentru”, …..-… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 25.02.2021

Nr. 23

PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONSILIER  TODE ANTONELA

CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut