HCL Nr. 24 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, bd.Tudor Vladimirescu, in suprafata de 121 mp, lot 40 (119) partial din parcelarea SA Techirghiolul

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.354 si art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul adiministrativ,

– HCL nr.145/31.07.2019, art.1 si art.3 alin.3 din anexa nr.1 la HCL nr.145/31.07.2019, privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile, proprietate privata a Orasului Eforie,

– Cererea inregistrata cu nr.15644/20.07.2020,

– Plan de situatie intocmit de Tanase Cadastru SRL, in data de 13.07.2020.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba oportunitatea vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in localitatea Eforie Nord, bd.Tudor Vladimirescu, in suprafata de 121 mp, lot 40 (119) partial din parcelarea SA Techirghiolul, identificat în planul de situatie intocmit de Tanase Cadastru SRL, in data de 13.07.2020.

Art.2 – Terenul are destinatia conform zonei urbanistice IIA din PUG.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.4 – Prezenta hotarare va fi comunicata institutiilor, autoritatilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …..17……. voturi “pentru”, …..-… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 25.02.2021

Nr. 24

PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONSILIER  TODE ANTONELA

CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut