HCL Nr. 29 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Ion Movila nr.8, in suprafata de 137 mp

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.354 si art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul adiministrativ,

– HCL nr.145/31.07.2019, art.2 si art.3 alin.a, art.4 alin.5 din anexa nr.2 la HCL nr.145/31.07.2019, privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile, proprietate privata a Orasului Eforie,

– HCL nr.38/2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie, anexa nr.1, numar de inventar 652,

– Cererea nr.24409/10.11.2020 depusa de Popescu Daniel Teodor,

– Contract de concesiune nr.100/03.03.1999, Autorizatia de construire nr.247/15.11.1999, Proces verbal de constatare a stadiului lucrarilor nr.45/19.07.2001,

– Plan de amplasament si delimitare a imobilului intocmit de Morandau Anton Sever in data de 15.06.2018,

– HCL nr.258/28.11.2018, art.5, privind reglementarea situatiei juridice a unui teren.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba oportunitatea vanzarii directe a terenului situat in localitatea Eforie Sud, str.Ion Movila nr.8, in suprafata de 137 mp, identificat conform planului de situatie anexat, beneficiari Popescu Nicoleta, Popescu Daniel Teodor si Popescu Corvin.

Art.2 – Terenul are destinatia conform zonei urbanistice VIIB din PUG Oras Eforie.

Art.3 – Incepand cu data prezentei se revoca prevederile HCL nr.258/28.11.2018, de la art.1 pana la art.4.

Art. 4 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 5 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …..14……. voturi “pentru”, …..3… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 25.02.2021

Nr. 29

Sari la conținut