HCL Nr. 33 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii din domeniul privat al UAT Eforie in domeniul privat al UAT Techirghiol a terenurilor intabulate in domeniul privat al UAT Eforie si care se afla pe raza teritoriala a UAT Techirghiol

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– PUG aprobat prin Decizia nr.71/11.02.1991 a Prefecturii Constanta,

– Procesul verbal de vecinatati incheiat intre UAT Eforie, UAT Agigea, UAT Techirghiol, UAT Tuzla, OJCGC si DUAT, inregistrat cu nr.10568/17.12.1998,

– Ordinul Prefectului nr.399/25.08.2010 si a Procesului verbal de identificare si recunoatere a hotarului dintre UAT Eforie si UAT Agigea, inregistrat la OCPI Constanta cu nr.1687/04.03.2011 si insusit de Consiliul Local Eforie prin HCL nr.96/31.05.2011,

– Sentinta civila nr.1695/10.12.2015 pronuntatat de Tribunalul Constanta in Dosarul nr.9281/118/2013, ramasa definitiva prin Decizia nr.449/CA/06.06.2016 pronuntatat de Curtea de Apel Constanta in dosarul nr.9281/118/2013,

– Sentinta civila nr.622/12.05.2016 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr.9279/118/2013, ramasa definitiva prin Decizia civila nr.1005/CA/16.12.2016,

– Hotarele de pe adresa web http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html,

– Prevederile art.360 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

– Prevederile Legii nr.10/2001,

– Limitele administrative ale UAT Techirghiol existente pe portalul ANCPI Constanta,

– Adresa UAT Techirghiol.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6), precum și a art. 139 alin. (2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba trecerea din domeniul privat al UAT Eforie in domeniul privat al UAT Techirghiol a terenurilor intabulate in domeniul privat al UAT Eforie si care se afla pe raza teritoriala a UAT Techirghiol, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Trecerea terenurilor din domeniul privat al UAT Eforie, in domeniul privat al UAT Techirghiol se face numai cu plata contravalorii terenurilor aferente valorii de inventar actualizate, in conditiile legii.

Art.3 – Se aproba ca UAT Techirghiol sa se subroge in drepturi pentru contractele de concesiune, inchiriere, folosinta intocmite conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala sau a Legii nr.50/1991, transmiterea acestora catre UAT Techirghiol dupa achitarea terenurilor de catre UAT Techirghiol si trecerea acestora in domeniul privat al UAT Techirghiol.

Art.4 – Toate drepturile si obligatiile asumate de UAT Eforie prin semnarea contractelor de la art.3 vor fi preluate de UAT Techirghiol.

Art.5 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.6 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …..17……. voturi “pentru”, …..-… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 25.02.2021

Nr. 33

 

Sari la conținut