HCL Nr. 34 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E

privind inventarierea anuala a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si domeniul privat al Orasului Eforie

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Normele tehnice aprobate prin HG nr.392/2020,

– O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a, precum și a art. 139 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba ca inventarierea anuala a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si domeniul privat al Orasului Eforie sa se realizeze de catre comisia speciala constituita prin dispozitia primarului in primele doua luni ale fiecarui an.

Art.2 – Publicarea pe pagina de internet a Primariei Eforie se va face pana la data de 31 martie a fiecarui an.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.4 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …..16……. voturi “pentru”, …..1… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 25.02.2021

 

Nr. 34

 

Sari la conținut