HCL Nr. 35 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat cu nr.S.1.19.20/29.12.2020 ce stabilieste pretul minim de inchiriere si inchirierea prin licitatie publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp fiecare situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare in sezonul estival 2021

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.297 si art.332-348 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

– Autorizatia de construire nr.161/2018,

– HCL nr.29/2019 privind inchirierea prin licitatie publica a unor module pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare,

– HCL nr.95/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in Orasul Eforie, modificata si completata,

– HCL nr.250/2020 privind aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp fiecare, situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare in sezonul estival 2021,

– Raportul de evaluare inregistrat cu nr.S.1.19.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de inchiriere prin licitatie publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (3)  lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba de catre Consiliul Local Eforie Raportul de evaluare realizat de GECO MEC 2003 SRL inregistrat cu nr.S.1.19.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de inchiriere pentru inchirierea prin licitatie publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp, situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Panselelor.

Art.2 – Raportul de evaluare realizat de GECO MEC 2003 SRL inregistrat cu nr.S.1.19.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de inchiriere pentru inchirierea prin licitatie publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp, situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Panselelor, face parte integranta din prezenta hotarare conform anexei nr.1.

Art.3 – Se aproba pretul minim de pornire a inchirierii prin licitatie publica pentru fiecare modul/locatie in parte de 8.000 lei.

Art.4 – Se aproba inchirierea prin licitatie publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp, situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Panselelor, identificate in planul de situatie vizat spre neschimbare, anexa a Autorizatiei de construire nr.161/2018.

Art.5 – Se aproba documentatia de licitatie conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.6 – Se aproba urmatoarele:

– garantia de participare – 10% din pretul de vanzare, fara TVA

– taxa de participare – 110 lei

– taxa pentru documentatia de licitatie – 110 lei.

Art.7 – Se aproba garantia pentru buna folosire a modului, de 2.400 lei.

Art.8 – Se aproba ca licitatia sa se reia pentru modulele neinchiriate dupa prima licitatie, in fiecare saptamana, in aceeasi zi.

Art.9 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.10 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotarare a fost adoptata cu un numar de  …12….. voturi “pentru”, ……5…. voturi “impotriva”,  din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 25.02.2021

Nr. 35

 

Sari la conținut