HCL Nr. 38 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E

privind angajare apărător ales pentru UAT Eforie

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul de specialitate al Serviciului Juridic Contencios Administrativ și Asistență Socială,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– art. I alin. (3) din O.U.G. nr. 26/06.06.2012 privind unele masuri de reducere a  cheltuielilor publice si întărirea  disciplinei financiare si de modificare și completare  a unor acte  normative,

– art. 243 alin. (1) lit. i) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

– art. 109 alin. 3 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

– Citația emisă în Dosarul nr. 235/212/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Constanța înregistrată sub nr. 2638/04.02.2021 la Primăria orașului Eforie;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (14), precum și a art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de asistenta si de reprezentare a UAT Eforie, în cadrul dosarului penal nr. 235/212/2020, atât pe fondul cauzei, cât și în căile de atac, în prezent aflat pe rolul Judecătoriei Constanța, cu termen de judecata la data de 12.03.2021, de către un apărător ales.

Art. 2. Se mandatează Secretarul General al Oraşului Eforie sa negocieze onorariul si sa semneze contractul de asistenta si reprezentare cu avocatul, indiferent de forma in care acesta iși exercita profesia (cabinete individuale, cabinete asociate, societăți civile profesionale sau societăți profesionale cu răspundere limitata), fiind preferate persoanele fizice cu probitate profesionala si morala deosebita si cu o experiența vasta, recunoscuta in domeniu.

Onorariul se va stabili pentru fiecare faza procesuală.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de către Primarul oraşului Eforie prin aparatul de specialitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicata autorităților, instituțiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al oraşului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …..12……. voturi “pentru”, …..5… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 25.02.2021

Nr. 38

Sari la conținut