HCL Nr. 39 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E

privind modificarea şi completarea HCL nr. 6/28.01.2021

privind încetarea activităţii în Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică şi schimbarea destinaţiei clădirilor

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul de specialitate al Serviciului Afaceri Externe şi Protocol,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– HCL nr. 6 /28.01.2021 privind încetarea activitatii Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica si schimbarea destinatiei cladirilor;

– Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile art.  59 și art. 60 din Legea nr 24 /27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Ținând seama de

-Obligaţiile asumate de către administraţia locală Eforie prin semnarea contractelor de finanţare nr. 5034/25.05.2015 şi 5015/10.02.2015;

– Necesităţile existente la nivelul oraşului Eforie precum şi posibilităţile de finanţare ale bugetului local;

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.a și art. 139 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

ART. 1. Titlul HCL nr. 6 /28.01.2021 privind încetarea activitatii Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica si schimbarea destinatiei cladirilor, se modifică și va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE privind aprobarea funcţionării celor două Centre Naţionale de Informare  şi Promovare Turistică în regim de activitate sezonieră”.

ART. 2. Articolul 1 al HCL nr. 6/28.01.2021 privind încetarea activitatii Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica si schimbarea destinatiei cladirilor se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 1 Începând cu data emiterii prezentei încetează activitatea desfăşurată cu publicul în cele două Centre Naţionale de Informare şi Promovare Turistică din Oraşul Eforie, urmând ca activitatea de informare şi promovare turistică să se desfăşoare, în afara sezonului, numai în spaţiul virtual, utilizând cele două pagini web ale centrelor, respectiv info-eforienord.ro şi info-eforiesud.ro.  Pe  durata sezonului activitatea se va relua în cadrul celor două centre, cu personal detaşat din cadrul Primăriei Eforie, având programul normal de funcționare de luni până duminică între orele 10:00 – 17:00”.

ART. 3. Articolul 2 din HCL nr. 6/28.01.2021 privind încetarea activitatii Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica si schimbarea destinatiei cladirilor se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2 Se aprobă completarea destinaţiei imobilelor care deservesc activitatea CNIPT în sedii administrative, astfel:

  • Imobilul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Eforie Nord, str. Republicii îşi schimbă destinţia în birouri administrative şi va deservi activitatea desfăşurată de către SPECLP Eforie, respectiv relocarea celor doi lucrători SPECLEP din sediul Poliţiei Staţiunii Eforie;
  • Imobilul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Eforie Sud, str. Republicii îşi schimbă destinţia în birouri administrative şi va deservi activitatea desfăşurată de către Poliţia Locală Eforie, respectiv relocarea dicepeceratului (inclusiv sistem monitorizare video al oraşului Eforie).

Pentru activitatea (sezonieră) a  Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică Eforie Nord şi Eforie Sud se vor păstra 30 mp în incintele mai sus menţionate.”

ART. 4. Articolul 3 din HCL nr. 6/28.01.2021 privind încetarea activitatii Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica si schimbarea destinatiei cladirilor se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3 „Posturile contractuale, aferente celor două Centre Naţionale de Informare şi Promovare Turistică din Oraşul Eforie, înscrise în statul de funcţii al Primăriei Eforie la poziţiile 77, 78, 79 şi 80 se desfiinţează, urmând ca atribuţiile personalului care deservea cele două centre să fie preluate de către funcţionari publici din cadrul Primăriei Eforie, cărora li se vor actualiza fişele de post cu atribuţiile specifice care să îndeplinească criteriile minime obligatorii de acreditare a CNIPT.

ART.5. Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 6/28.01.2021 privind încetarea activitatii Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica si schimbarea destinatiei cladirilor rămân neschimbate.

ART. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul oraşului Eforie.

ART. 7. Prezenta hotărâre va fi comunicata autorităților, instituțiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al oraşului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …..11……. voturi “pentru”, …..6… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 25.02.2021

Nr. 39

Sari la conținut