HCL nr 4 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea alimentare cu gaze naturale în Orasul Eforie”

 

Consiliul Local Eforie,

Avand în vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul Direcției Economice,

– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

– prevederile H.G. nr. 907 din 29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul- cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

– H.C.L. nr. 95/28.05.2020 – privind aprobarea documentattiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea alimentare cu gaze naturale in Orasul Eforie”;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) precum și a art. 139 alin 3 lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economica, faza proiect tehnic, a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea alimentare cu gaze naturale in Orasul Eforie” conform devizului general al obiectivului de investitii care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art. 2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei “Extindere retea alimentare cu gaze naturale in Orasul Eforie”:

Valoarea totala a investitiei: 11.777.177,14 lei (inclusiv TVA)

din care C+M este:   10.720.730,08 lei (inclusiv TVA)

Art. 3. Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de Primarul Oraşului Eforie.

Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor și persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …16……… voturi “pentru”, …..–…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 28.01.2021

 

Nr. 4

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         CONTRASEMNEAZA

           CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

SAMSON ELISABETA                                                 PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut