HOTĂRÂRI DE CONSILIU LOCAL – ANUL 2022

H.C.L. 22.12.2022
HCL 321 – privind aprobarea demarării procedurii de stingere a datoriilor SC EFO URBAN SRL având drept unic asociat Consiliul Local al orașului Eforie
H.C.L. 21.12.2022
HCL 286 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru anul 2022

HCL 287 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului oraşului Eforie pentru trimestrul IV al anului 2022

HCL 288 – privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale aplicabile în orașul Eforie pentru anul 2023

HCL 289 – privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență, ajutoarelor de înmormântare precum şi a altor tipuri de ajutoare

HCL 290 – privind îndreptarea erorii materiale din HCL 239 / 31.10.2022

HCL 291 – privind îndreptarea erorii materiale din HCL 240 / 31.10.2022

HCL 292 – privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 167 / 29.07.2022

HCL 293 – privind actualizarea suprafeței unor imobile-teren care aparțin domeniului privat al oraşului Eforie

HCL 294 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 27551/18.10.2022 (pozitia 19) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Aleea Belona Vraja Marii, in suprafata de 172 mp, identificat cu I.E. 107086 precum și a documentației de licitație

HCL 295 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 27551/18.10.2022 (pozitia 18) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Aleea Belona Vraja Marii, in suprafata de 62 mp, identificat cu I.E. 107076 precum și a documentației de licitație

HCl 296 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 27551/18.10.2022 (pozitia 16) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Aleea Belona Vraja Marii, in suprafata de 238 mp, identificat cu I.E. 106694 precum și a documentației de licitație

HCL 297 – privind aprobarea alipirii unor imobile conform planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de alipire intocmit de Biziru Cristian-Stefan

HCL 298 – privind aprobarea oportunității închirierii unui spațiu cu alta destinație decât cea de locuință, aparținând domeniului privat al oraşului Eforie cu destinația servicii de interes public-activitate notariala

HCL 299 – privind aprobarea oportunității vânzării, cu exercitarea dreptului de preemțiune, a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Hortensiei nr. 27, lot 15 careu 4 din parcelarea Proiect 11/1992 in suprafață de 300 mp identificat cu numărul cadastral 1920

HCL 300 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 30766 din 23.11.2022 (pozitia 3) ce stabileste valoarea echitabila si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada 23 August nr. 25 C, in suprafata de 70 mp (din acte și măsurători) identificat cu I.E. 107471

HCL 301 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 27551/18.10.2022 (pozitia 15) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Aleea Belona Vraja Marii, in suprafata de 81mp, identificat cu I.E. 106691 precum și a documentației de licitație

HCL 302 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 27551/18.10.2022 (pozitia 1) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Aleea Belona Vraja Marii, in suprafata de 127 mp (126 mp din masuratori), identificat cu I.E. 106745 precum și a documentației de licitație

HCL 303 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 27551/18.10.2022 (pozitia 14) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Aleea Belona Vraja Marii, in suprafata de 26 mp, identificat cu I.E. 106699 precum și a documentației de licitație

HCL 304 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 27551/18.10.2022 (pozitia 2) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Aleea Belona Vraja Marii, in suprafata de 50 mp, identificat cu I.E. 106721 precum și a documentației de licitație

HCL 305 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 30766/23.11.2022 (pozitia 4) ce stabileste valoarea redeventei si a constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Dezrobirii identificate cu I.E. 101368 si I.E. 101373, in suprafata totala de 1356 mp

HCL 306 – privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Eforie

HCL 307 – privind aprobarea oportunității constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri proprietate privată a orașului Eforie

HCL 308 – privind instituirea unui drept de servitute de trecere asupra imobilului aflat in domeniul privat al oraşului identificat cu nr. de inventar 4788 pentru efectuarea de lucrări de construire

HCL 309 – privind încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 187 / 29.09.2017

HCL 310 – privind încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 256 / 29.11.2017

HCL 311 – privind constatarea încetării Contractului de folosință nr. 67 / 04.12.2012

HCL 312 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada George Coșbuc nr. 37, lotul 64 careu 5 din parcelarea Proiect 11/1992, în suprafață de 300 mp

HCL 313 – privind aprobarea alipirii unor imobile conform planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de alipire întocmit de Morindau Anton-Sever

HCL 314 – privind aprobarea dezmembrării imobilului cu IE 104442 conform referatului de admitere a dezmembrării emis in dosarul înregistrat la OCPI cu nr. 21039 / 11.02.2022

HCL 315 – privind aprobarea Raportului de calculație întocmit de SC GECO MEC 2003 SRL, înregistrat cu Procesul verbal de predare-primire nr. 26848/11.10.2022 ( nr. crt. 3 ) pentru vânzarea unei locuințe din cadrul imobilului situat in Eforie Sud, str. Dezrobirii, nr.20

HCL 316 – privind aprobarea oportunității vânzării, cu exercitarea dreptului de preemțiune, a terenului proprietatea oraşului Eforie situat in orașul Techirghiol, localitatea Techirghiol, strada Meteor nr. 7, lot 128 din parcelarea PUZ ‘ ‘Cartier locuințe, dotări turistice si prestări servicii — str. 23 August — calea ferata” in suprafață de 408 mp, identificat cu I.E. 102455

HCL 317 – privind aprobarea oportunității vânzării, cu exercitarea dreptului de preemțiune, a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord , str. Decebal nr. 11C, in suprafata de 1060 mp identificat cu I.E. 103860

HCL 318 – privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere pentru locuințe de necesitate si schimbarea destinației din locuință socială in locuința de necesitate situată la adresa bd. Republicii, nr. 56, bl. C2, et. P, ap 2, loc. Eforie Sud, oraș Eforie, jud. Constanta

HCL 319 – privind aprobarea semnării Acordului de CO-finanțare cu Asociația Forumul Artelor Vizuale in vederea realizării si desfășurării proiectului/programului cultural „Eforie Colorat – 1 MP de Arta” in perioada 01.04.2023 – 30.06.2024 in orașul Eforie

HCL 320 – privind acordarea unui ajutor financiar de urgență doamnei Nedelcu Victorița

H.C.L. 15.12.2022
HCL 282 – Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru anul 2022

HCL 283 – Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, forma revizuita, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei cu titlul: „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de prodiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană” depus în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 – 2020, pe Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI” – ”Înființarea sistemului de transport public de calatori cu material rulant ecologic, inclusiv infrastructura de parcare si facilitati pentru biciclisti in cadrul coridorului de mobilitate urbana creat” SMIS 143538

HCL 284 – Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei cu titlul: „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană” depus în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 – 2020, pe Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI” – ”Înființarea sistemului de transport public de calatori cu material rulant ecologic, inclusiv infrastructura de parcare si facilitati pentru biciclisti in cadrul coridorului de mobilitate urbana creat” SMIS 143538

HCL 285 – Privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 161 din 18.07.2022

H.C.L. 29.11.2022
HCL 260 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru anul 2022

HCL 261 – privind încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 195 / 29.09.2017

HCL 262 – privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 227 din 22.12.2020 – desemnarea consilierilor locali membri in comisia de evaluare pentru vânzarea, concesionarea si închirierea bunurilor imobile

HCL 263 – privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului oraș Eforie aprobat prin Anexa nr. 8 la HCL nr 62 / 22.04.2021

HCL 264 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Mihai Eminescu nr. 22C, in suprafață de 583 mp, identificat cu I.E. 107596

HCL 265 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Mihai Eminescu nr. 22B, în suprafață de 1.115 mp, identificat cu I.E. 107593

HCL 266 – privind aprobarea dezlipirii imobilului situat in Eforie Nord identificat cu I.E. 102579 conform referatului de admitere (dezmembrare imobil) emis de OCPI Constanta in dosarul 20544/29.02.2016 pentru imobilul identificat cu I.E. 102579

HCL 267 – privind modificarea HCL nr. 91 din 14.04.2022–stabilirea unui drept de trecere pe terenul in suprafață de 29 mp situat in Eforie Sud, strada Petru Rareș nr. 17, lotul 3162 in favoarea proprietarului imobilului cu I.E. 101416

HCL 268 – privind prelungirea Contractului de folosința a terenului nr. 21 din 18.07.2013

HCL 269 – privind prelungirea Contractului de folosința a terenului nr. 9 din 22.02.2013

HCL 270 – privind aprobarea alipirii imobilelor identificate cu I.E. 104956 si I.E. 107636

HCL 271 – privind instituirea unui drept de servitute de trecere pentru utilități asupra unui imobil aflat in domeniul privat al oraşului Eforie identificat cu numărul de inventar 4780 din anexa nr. 1 la HCL nr. 38/27.02.2020 cu completările ulterioare

HCL 272 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25341 din 26.09.2022 (pozitia 5) ce stabilește valoarea de chirie de piața si a închirierii prin licitație publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Lebedei nr. 6, în suprafață totală de 1103 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 273 – privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire înregistrat cu nr. 27551/18.10.2022 (pozitia 8) ce stabilește valoarea de piața și a vânzării prin licitație publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Matei Basarab, în suprafață de 56 mp, identificat cu I.E. 107723, precum și a documentației de licitație

HCL 274 – privind modificarea Contractului de folosință a terenului nr. 7 din 18.04.2011 – titular Matei Doina

HCL 275 – privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire înregistrat cu nr. 30766 / 23.11.2022 (poziția 10) întocmit pentru terenul aferent locuinței situată în orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. 9 Mai nr. 9A

HCL 276 – privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului în suprafață indiviză de 35,86 mp și a terenului în suprafață de 81 mp, aferente locuinței din cadrul imobilului situat în orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Dezrobirii nr. 20

HCL 277 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 30766 / 23.11.2022 (pozitia 5) ce stabileste valoarea de piață si a vanzarii prin licitație publică a terenului situat în orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Pescarilor Lot 1 din parcelarea Proiect 12/1995, în suprafață de 372 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 278 – privind prelungirea duratei închirierii unor spații din cadrul Centrului Medical din localitatea Eforie Nord str. Republicii nr. 2

HCL 279 – privind aprobarea preluării unui bun imobil- teren în suprafață de 950 mp, situat în localitatea Eforie Sud, str. Republicii nr. 7 Lot 2, județ Constanța, din domeniul public al U.A.T. Județul Constanța în domeniul public al U.A.T. Oraș Eforie

HCL 280 – privind atribuirea unei locuințe de necesitate

HCL 281 – privind revocarea H.C.L. nr. 56 / 31.03.2021 aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a imobilelor compuse din locuintele situate la etajul 1 si terenul aferent din localitatea Eforie Nord, str. Republicii, nr. 10 si nr. 6

H.C.L. 24.11.2022
HCL 258 – Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru anul 2022

HCL 259 – Privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 161 din 18.07.2022 – aprobarea contractării de către Orasul Eforie a unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 7.500.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii unor obiective de investitii de interes public local co-finantate din fonduri europene

H.C.L. 31.10.2022
HCL 223 – privind aprobarea contului de executie al bugetului oraşului Eforie pentru trimestrul III al anului 2022

HCL 224 – privind aprobarea cuantumului si numarului burselor scolare pentru anul scolar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Eforie

HCL 225 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru anul 2022

HCL 226 – privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a orasului Eforie si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia

HCL 227 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în orașul Eforie, loc. Eforie Nord, Aleea Freziei, în suprafață de 35 mp, identificat cu IE 107635

HCL 228 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în orașul Eforie, loc. Eforie Sud, str. Argeș, nr. 35, în suprafață de 531 mp, identificat cu IE 107634

HCL 229 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în orașul Eforie, loc. Eforie Nord, str. Munteniei, lot 321 din parcelarea Eforia Spitalelor Civile București, în suprafață de 384 mp,

HCL 230 – privind aprobarea alipirii imobilelor identificate cu IE: 106584 și IE 101031, conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de alipire întocmit de către Bărbulescu Mirela-Elena

HCL 231 – privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile locative din cadrul imobilelor situate în loc. Eforie Nord, str. 23 August, nr. 16, Bl. A, B, C și D

HCL 232 – privind privind instituirea unui drept de servitute de trecere asupra unui imobil aflat in domeniul privat al orasului identificat cu numarul de inventar 4731 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 38/27.02.2020 completată prin HCL nr. 212/21.09.2022, pentru efectuarea de lucrari de construire

HCL 233 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25341 din 26.09.2022 (pozitia 4) ce stabileste valoarea echitabila si a vanzarii directe a terenului situat în orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu, nr. 5D, în suprafață de 27,50 mp (28 mp din măsurători), identificat cu I.E 107636

HCL 234 – privind instituirea unui drept de servitute de trecere pentru utilități asupra unui imobil aflat in domeniul privat al orasului identificat cu numarul de inventar 38260 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 38/27.02.2020

HCL 235 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în orașul Eforie, loc. Eforie Sud, str. Mugurilor, nr. 31C, în suprafață de 23 mp, identificat cu IE 107440

HCL 236 – privind aprobarea oportunității vânzării cu exercitarea dreptului de preemmțiune a terenului în suprafață de 600 mp, situat în orașul Eforie, loc. Eforie Sud, str. Mihai Viteazu , nr. 13, identificat cu IE 107217

HCL 237 – privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului în suprafață de 218 mp, aferent locuinței din orașul Eforie, loc. Eforie Sud, str. Negru Vodă, nr. 1,

HCL 238 – privind aprobarea Raportului de calculație intocmit de SC GECO MEC 2003 SRL, inregistrat cu Procesul verbal de predare-primire nr. 26848/11.10.2022 (nr.crt 2) întocmit locuința situată în orașul Eforie, loc. Eforie Sud, str. 9 Mai, nr. 9A, precum și completarea HCL nr. 320 /17.12.2021

HCL 239 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 27551 / 18.10.2022 (pozitia 10) ce stabileste valoarea de piață si a vanzarii directe a terenului situat în orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 15 (lot 2), în suprafață de 589 mp, care face parte din terenul în suprafață totală de 1108 mp, identificat cu I.E 106653

HCL 240 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 27551 / 18.10.2022 (pozitia 13) ce stabileste valoarea de piață si a vanzarii directe a terenului situat în orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 15 (lot 1), în suprafață de 519 mp, care face parte din terenul în suprafață totală de 1108 mp, identificat cu I.E 106653

HCL 241 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 27551 / 18.10.2022 (pozitia 20) ce stabileste valoarea de piață si a vanzarii prin licitație publică a terenului situat în orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Faleza nr. 10A, în suprafață de 676 mp, identificat cu I.E 107662, precum și a documentației de licitație

HCL 242 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 27551 / 18.10.2022 (pozitia 17) ce stabileste valoarea de piață si a vanzarii prin licitație publică a terenului situat în orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului nr. 83, în suprafață de 326 mp, identificat cu I.E 107614, precum și a documentației de licitație

HCL 243 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 27551 / 18.10.2022 (pozitia 6) ce stabileste valoarea de piață si a vanzarii prin licitație publică a terenului situat în orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Vlad Țepeș nr. 3B, în suprafață de 38 mp, identificat cu I.E 107645, precum și a documentației de licitație

HCL 244 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 27551 / 18.10.2022 (pozitia 11) ce stabileste valoarea de piață si a vanzarii prin licitație publică a terenului situat în orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. 23 August nr. 20N, în suprafață de 55 mp, identificat cu I.E 107661, precum și a documentației de licitație

HCL 245 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 27551 / 18.10.2022 (pozitia 12) ce stabileste valoarea de piață si a vanzarii prin licitație publică a terenului situat în orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. 23 August nr. 20M, în suprafață de 22 mp (23 mp din măsurători), identificat cu I.E 107563, precum și a documentației de licitație

HCL 246 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 27551 / 18.10.2022 (pozitia 7) ce stabileste valoarea de piață si a vanzarii prin licitație publică a terenului situat în orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. 23 August nr. 12B, în suprafață de 16 mp, identificat cu I.E 107637, precum și a documentației de licitație

HCL 247 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 27551 / 18.10.2022 (pozitia 5) ce stabileste valoarea de piață si a vanzarii prin licitație publică a terenului situat în orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Mihail Sadoveanu FN, în suprafață de 300 mp, identificat cu I.E 107535, precum și a documentației de licitație

HCL 248 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 27551 / 18.10.2022 (pozitia 9) ce stabileste valoarea de piață si a vanzarii prin licitație publică a terenului situat în orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Mugurilor FN, în suprafață de 33 mp, identificat cu I.E 107673, precum și a documentației de licitație

HCL 249 – privind actualizarea documentației cadastrale cu nr. 105236

HCL 250 – privind transmiterea în vederea întreținerii și administrării a zonelor de recreere/ agrement si a spatiilor verzi in suprafață totală de 32.248 mp rezultate din realizarea proiectului ”Reconversia terenurilor degradate pentru folosul cetățenilor din orașul Eforie” către S.C. Efo Urban S.R.L. având drept unic asociat Consiliul Local al orașului Eforie

HCL 251 – privind privind achiziționarea unor servicii de consultanță juridică pentru UAT Eforie în litigiul ce face obiectul Dosarului nr. 7475/118/2021

HCL 252 – privind aprobarea Raportului de calculație intocmit de SC GECO MEC 2003 SRL, inregistrat cu Procesul verbal de predare-primire nr. 26848/11.10.2022 (nr.crt 1) întocmit pentru locuința din cadrul imobilului situat în orașul Eforie, loc. Eforie Sud, str. Mihai Viteazu nr. 79

HCL 253 – privind actualizarea suprafeței imoblului teren cu munărul de inventar 284 care aparține domeniului privat al orașului Eforie

HCL 254 – privind modificarea art. 7 din H.C.L. nr. 201 / 31.08.2022 -aprobarea unor masuri pentru închirierea apartamentelor din cadrul imobilului situat in Eforie Nord, str. 23 August, nr. 16, bl.A, bl.B, bl. C si bl. D, edificat prin A.N.L

HCL 255 – privind aprobarea deplasării în străinătate a doamnei Cecilia CREȚU, precum și aprobarea alocării din bugetul bugetul local a cheltuielilor de deplasare

HCL 256 – privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orașului Eforie atestat prin HCL nr. 38/2020

HCL 257 – privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 161 din 18.07.2022 – privind aprobarea contractării de către Orasul Eforie a unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 7.500.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii unor obiective de investitii de interes public local co-finantate din fonduri europene

H.C.L. 12.10.2022
HCL 222 – Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru anul 2022
H.C.L. 10.10.2022
HCL 214 – Privind alegerea pentru o perioadă de 3 luni a președintelui de ședință al Consiliul Local al orașului Eforie

HCL 215 – Privind validarea Dispoziției Primarului nr. 242 / 27.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru anul 2022

HCL 216 – Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru anul 2022

HCL 217 – Privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 203 / 05.09.2022

HCL 218 – Privind aprobarea achiziționării unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Eforie în litigiile cu Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației

HCL 219 – Privind aprobarea proiectului “Transport public local cu mijloace ecologice în orașele Eforie și Techirghiol – Etapa 2” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local

HCL 220 – Privind aprobarea proiectului “Infrastructură pentru transportul verde – ITS la nivelul Orașului Eforie, etapa 2” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local

HCL 221 – Privind aprobarea proiectului „Realizare sistem inteligent de management urban in orasul Eforie, judet Constanta ” Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10 – Fondul Local I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)’’

H.C.L. 21.09.2022
HCL 208 – privind validarea Dispoziției Primarului nr. 226 / 12.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru anul 2022

HCL 209 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru anul 2022

HCL 210 – privind aprobarea oportunitatea vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Pescarilor, lot 1 din parcelarea Proiect 12/1992, în suprafață de 372 mp

HCL 211 – privind actualizarea suprafetei imobilului teren cu numarul de inventar 4417 care apartine domeniului privat al orasului Eforie

HCL 212 – privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orașului Eforie atestat prin HCL nr. 38/2020

HCL 213 – modificarea si completarea H.C.L. nr. 220/09.09.2021 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 145/22.07.2021 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 1/31.01.2020 privind aprobarea devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investitie “Gradinita cu program prelungit Eforie Nord”

H.C.L. 08.09.2022
HCL 206 – privind aprobarea ajustarii prețurilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile pentru contractul de achiziție publică nr. 86033/04.04.2019 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64 din 9 mai 2022 – obiectiv de investitii „AMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICA – LACUL BELONA – ORASUL EFORIE”, cod SMIS 118331

HCL 207 – privind aprobarea ajustarii prețurilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile pentru contractul de achiziție publică nr. 86020/25.03.2021 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64 din 9 mai 2022 – obiectiv de investitii „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALA DE SPORT, AMPLASARE REZERVA INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE”, cod SMIS 124011

H.C.L. 05.09.2022
HCL 202 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 203 – privind aprobarea acordării unei subvenţii de la bugetul local

HCL 204 – privind aprobarea ajustarii prețurilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile pentru contractul de achiziție publică nr. 86091 din 02.07.2019 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64 din 9 mai 2022 – obiectiv de investitii „INFIINTAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, EDUCATIONALE SI RECREATIVE – ION MOVILA – SI MBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE NORD”, cod SMIS 125840

HCL 205 – privind aprobarea ajustarii prețurilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile pentru contractul de achiziție publică nr. 86086 din 25.06.2019 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64 din 9 mai 2022 – obiectiv de investitii „INFIINTAREA CENTRULUI DE EXCELENTA – CARMEN SYLVA – PENTRU SERVICII EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE INTEGRATE SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE SUD”, cod SMIS 125841

H.C.L. 31.08.2022
HCL 180 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Eforie în consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ de stat și privat din Orasul Eforie în anul școlar 2022–2023

HCL 181 – privind aprobarea alipirii imobilelor identificate cu IE 105473, 103721, 107559, 107536, 107557 conform planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de alipire intocmit de Bandraburu Aurel

HCL 182 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului în suprafata de 100 mp aferent locuinței din Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Negru Voda, nr. 16

HCL 183 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Vlad Tepes nr. 3B, în suprafață de 38 mp identificat cu I.E. 107645

HCL 184 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. 23 August nr. 12B, in suprafata de 16 mp identificat cu I.E. 107637

HCL 185 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Matei Basarab, în suprafata de 56 mp

HCL 186 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, loturile 30 și 38 partiale din parcelarea Tuzla-Techirghiol, în suprafață de 33 mp

HCL 187 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Siretului, în suprafata de 100 mp, identificat cu I.E. 107656

HCL 188 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 15, lotul 5472 partial din parcelarea Movila-Techirghiol, în suprafață de 589 mp

HCL 189 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 15, lotul 5472 partial din parcelarea Movila Techirghiol, în suprafață de 519 mp

HCL 190 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 19295 din 21.07.2022 (pozitia 8) ce stabileste valoarea echitabila si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Pescarilor nr. 13, lotul 4 parcelarea Proiect 12/1992 în suprafață de 302,50 mp (309 mp din masuratori) identificat cu I.E. 106863

HCL 191 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 19295/21.07.2022 (pozitia 3) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Serei nr. 8B, in suprafata de 300 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 192 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 19295/21.07.2022 (pozitia 9) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Saturn nr. 9, in suprafata de 300 mp, identificat cu I.E. 107597 precum și a documentației de licitație

HCL 193 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 22223/25.08.2022 (pozitia 1) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a nudei proprietati a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Serei nr. 4A, in suprafata de 425 mp, identificat cu I.E. 103003, precum și a documentației de licitație

HCL 194 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 22223/25.08.2022 (pozitia 2) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a nudei proprietati a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Serei nr. 4B, în suprafață de 1.585 mp, identificat cu I.E. 103012, precum și a documentației de licitație

HCL 195 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 22223/25.08.2022 (pozitia 1) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a nudei proprietati a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Serei nr. 4, lot 3, în suprafata de 283 mp, identificat cu I.E. 107414, precum și a documentației de licitație

HCL 196 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 22223/25.08.2022 (pozitia 4) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a nudei proprietati a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Republicii nr. 32A, în suprafață de 2.818 mp, identificat cu I.E. 107427, precum și a documentației de licitație

HCL 197 – privind modificarea unor contracte de inchiriere pentru spatii cu destinatia de locuinta.

HCL 198 – privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al UAT Eforie in domeniul public al Judetului Constanta și in administrarea Consiliului Judetean Constanta

HCL 199 – privind aprobarea fisei de proiect actualizată – “Regenerare spatii urbane degradate si creare de zone verzi pentru asigurarea sustenabilitatii si rezilientei urbane în orașul Eforie” precum și aprobarea Actului adițional nr.2 la Acordul de parteneriat nr.34/ADR/ 18.01.2021 pentru proiectul – „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană”

HCL 200 – privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 170 / 29.07.2022

HCL 201 – privind aprobarea unor masuri pentru inchirierea apartamentelor din cadrul imobilului situat in Eforie Nord, str. 23 August, nr. 16, bl.A, bl.B, bl. C si bl. D, edificat prin A.N.L

H.C.L. 29.08.2022
HCL 178 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 179 – Privind completarea Anexei la HCL nr. 76 / 14.04.2022 – aprobarea rețelei școlare a unitatilor de învatamant preuniversitar din Orasul Eforie pentru anul școlar 2022–2023

H.C.L. 11.08.2022
HCL 177 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie
H.C.L. 29.07.2022
HCL 165 – privind aprobarea contului de executie al bugetului oraşului Eforie pentru trimestrul II al anului 2022

HCL 166 – privind aprobarea prelungirii valabilității unor contracte de închiriere

HCL 167 – privind aprobarea oportunitatii concesionarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. 23 August colt cu strada Mihail Kogalniceanu, lotul 90 partial din parcelarea Eforia Spitalelor Civile, in suprafata totala de 226 mp cu destinatia de parcare

HCL 168 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Mihail Sadoveanu, în suprafata de 300 mp

HCL 169 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Faleza nr. 10A, in suprafata de 676 mp

HCL 170 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 19295 din 21.07.2022 (pozitia 1) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str Republicii nr. 32, parcelarea Movila Techirghiol în suprafață de 221 mp

HCL 171 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 19295 din 21.07.2022 (pozitia 2) ce stabileste valoarea de piata a chiriei si a inchirierii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Republicii, loturile 5045, 5046, 5047, 5048 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, în suprafata totala de 1610 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 172 – privind aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Munteniei, loturile 320, 337 partiale din parcelarea Eforia Spitalelor Civile, in suprafata totala de 161 mp cu destinatia de parcare

HCL 173 – privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orașului și actualizarea suprafețelor unor imobile care aparțin domeniului privat al orasului atestat prin HCL nr. 38/2020

HCL 174 – privind schimbarea destinației și a denumirii unui imobil din domeniul public al orașului Eforie

HCL 175 – privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al UAT Eforie în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța

HCL 176 – privind completarea tarifelor/taxelor specifice activitatii funerare pentru anul 2022 aprobate prin HCL nr. 326 / 17.12.2021

H.C.L. 18.07.2022
HCL 160 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 161 – privind aprobarea contractării de către Orasul Eforie a unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 7.500.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii unor obiective de investitii de interes public local co-finantate din fonduri europene

HCL 162 – privind aprobarea contractării de către Orasul Eforie a unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 7.200.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare refinantarii integrale a soldului datorat în cadrul Contractului de credit nr 127-ACT / 25.08.2020 acordat de Eximbank Romania

HCL 163 – Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cat si participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice in localități” pentru proiectul: „STATII DE INCARCARE PENTRU MASINI ELECTRICE IN ORAȘUL EFORIE, JUDETUL CONSTANTA”

HCL 164 – privind aprobarea unui parteneriat referitor la Grădina de Vară „Perla” din Eforie Nord

H.C.L. 30.06.2022
HCL 144 – privind desemnarea reprezentantului Consiliul Local al orașului Eforie în Consiliul de Administraţie al unității de învățământ antepreșcolar “Creşa nr. 1 – Alice în Ţara Minunilor”

HCL 145 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 6/31.01.2022 si revocarea H.C.L. nr. 11/31.01.2022

HCL 146 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 52/31.03.2021 si a H.C.L. nr. 265/28.10.2021

HCL 147 – privind modificarea H.C.L. nr. 53/31.03.2021

HCL 148 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului in suprafata indiviza de 239 mp aferent locuintei din cadrul imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Mihai Viteazu, nr. 79, beneficiari Dohotariu Mariana si Dohotariu Vasile

HCL 149 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat în Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Serei nr. 8B, in suprafata de 300 mp

HCL 150 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Serei nr. 4A, in suprafata de 425 mp

HCL 151 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Serei nr. 4B, in suprafata de 1585 mp

HCL 152 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Serei nr. 4, lot 3, în suprafata de 283 mp

HCL 153 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Republicii nr. 32A, in suprafata de 2.818 mp

HCL 154 – privind aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Dunarii, lotul 381 partial din parcelarea Eforia Spitalelor Civile, in suprafata totala de 120 mp cu destinatia de parcare

HCL 155 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 9368 din 07.04.2022 (pozitia 2) ce stabileste valoarea echitabila si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada George Cosbuc nr. 12, lotul 5 careu 1 din parcelarea Proiect 11/1992 in suprafata de 300 mp (302 mp din masuratori) identificat cu I.E. 105863

HCL 156 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 9368 din 07.04.2022 (pozitia 1) ce stabileste valoarea echitabila si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Sirenei nr. 5, lotul 347 parcelarea zona C in suprafata de 260 mp (261 mp din masuratori) identificat cu nr. cadastral 10508

HCL 157 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 9368 din 07.04.2022 (pozitia 4) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str Saturn nr. 11, lotul 651 din parcelarea Tuzla Techirghiol in suprafata de 300 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 158 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 9644 din 11.04.2022 (pozitia 3) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str Transilvaniei nr. 27B, lotul 422 partial din parcelarea Movila Techirghiol in suprafata de 12 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 159 – privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 329 / 17.12.2021 privind stabilirea cuantumului taxei speciale „TAXA DE HABITAT”

H.C.L. 16.06.2022
HCL 135 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 136 – privind actualizarea elementelor de identificare pentru un număr de 15 străzi cuprinse în inventarul domeniului public al oraşului Eforie

HCL 137 – privind abrogarea HCL nr. 133 / 31.05.2022

HCL 138 – privind delegarea de gestiune a serviciilor publice de amenajare și întreținere spatii verzi, către SC EFO URBAN SRL având drept unic asociat Consiliul Local al orașului Eforie

H.C.L. 31.05.2022
HCL 108 – privind însușirea raportului de evaluare înregistrat sub nr. 8564 / 30.03.2022 întocmit de SC GATAG SERV SRL și actualizarea valorii de referință a imobilelor inventariate în domeniul privat al oraşului Eforie și înregistrarea acestora în contabilitatea instituției

HCL 109 – privind aprobarea aderării UAT Nicolae Bălcescu, jud. Constanța la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „APA – CANAL CONSTANȚA

HCL 110 – privind aditionarea Contractului de folosinta a terenului nr. 1/02.04.2020

HCL 111 – privind aprobarea efectuarii operatiunii de apartamentare pentru imobilul situat în Eforie Sud, str. Republicii, nr. 2

HCL 112 – privind aprobarea rapoartelor de evaluare intocmite de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 11123/02.03.2022 ce stabileste valoarea echitabila si a realizarii unui schimb de terenuri fără sultă

HCL 113 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Carmen Sylva, parcelarea Tuzla Techirghiol, în suprafata de 32 mp

HCL 114 – privind aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Republicii, loturile 5045, 5046, 5047, 5048 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata totala de 1610 mp

HCL 115 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Atlas nr. 51, lotul 630 din parcelarea Tuzla Techirghiol, în suprafata de 300 mp (291 mp din masuratori)

HCL 116 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 10851 din 28.04.2022 (pozitia 1) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str Arges, lot 5282 partial din parcelarea Movila Techirghiol in suprafata de 18 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 117 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 10851 din 28.04.2022 (pozitia 4) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str Republicii, Eforia Spitalelor Civile Bucuresti in suprafata de 459 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 118 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 10851 din 28.04.2022 (pozitia 5) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str Arges, lot 5136 partial din parcelarea Movila Techirghiol in suprafata de 10 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 119 – privind instituirea unui drept de servitute de trecere asupra unui imobil aflat in domeniul privat al orasului identificat cu numarul de inventar 4535 din anexa 1 la HCL nr. 38/27.02.2020 pentru efectuarea de lucrari de construire

HCL 120 – privind prelungirea termenului Contractului de inchiriere nr. 1/08.05.2012

HCL 121 – privind instituirea unui drept de uz si servitute pentru un teren in suprafata de 50 mp situat in Eforie Nord, în favoarea S.C. E-Distributie Dobrogea S.A.

HCL 122 – privind actualizarea suprafeței unor imobile care apartin domeniului privat al oraşului Eforie

HCL 123 – privind modificarea şi completarea HCL nr. 139/2020– privind instituire taxe de publicitate –

HCL 124 – privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orașului și actualizarea suprafețelor unor imobile care aparțin domeniului privat al orasului atestat prin HCL nr. 38/2020

HCL 125 – privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public în domeniul privat al orașului Eforie

HCL 126 – privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Eforie

HCL 127 – privind radierea unor imobile din domeniul privat al orașului Eforie

HCL 128 – privind încetarea aplicabilității art. 5 din HCL nr. 44 / 24.03.2015 – stabilirea unor măsuri cu privire la vânzarea terenurilor prin negociere directă –

HCL 129 – privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatiile locative din cadrul imobilelor situate in loc. Eforie Nord, str. 23 August, nr. 16, bl. A, bl.B, bl. C si bl. D

HCL 130 – privind aprobarea completării Actului Constitutiv al SC EFO URBAN SRL

HCL 131 – privind aprobarea unui parteneriat pentru Teatrul de Vară Eforie Nord

HCL 132 – privind avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 2 aferentă Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate

Anexa HCL 132

HCL 133 – privind delegarea de gestiune a serviciilor publice de administrare si intretinere spatii verzi, activitatea de administrare a cimitirelor, precum si activitatea de dezvoltare si modernizare a infrastructurii edilitar – urbane existente, respectiv cea de infiintare, dobandire sau punere in valoare a unor bunuri proprietate publica si private a UAT Eforie, către SC EFO URBAN SRL având drept unic asociat Consiliul Local al orașului Eforie

HCL 134 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 14011 din 30.05.2022 ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str Serei, din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 450 mp, precum și a documentației de licitație

H.C.L. 13.05.2022
HCL 102 – privind aprobarea cuantumului si numarului burselor scolare pentru semestrul II an scolar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Eforie

HCL 103 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 104 – privind aprobarea contului de executie al bugetului local al oraşului Eforie pentru exercițiul financiar al anului 2022

HCL 105 – privind aprobarea oportunității implementării investiției cu titlul „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL EFORIE”precum și a documentației, faza DALI, și a principalilor indicatori tehnico-economici

HCL 106 – privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu SC Efo Urban SRL

HCL 107 – privind înfiinţarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică “Creşa nr. 1 – Alice în Ţara minunilor” prin reorganizarea instituţiei publice cu personalitate juridică “Creşa oraş Eforie”

H.C.L. 14.04.2022
HCL 76 – privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Eforie pentru anul scolar 2022 – 2023

HCL 77 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Ion Movila nr. 15A, lot 8022 partial din parcelarea Movila Techirghiol in suprafata de 250 mp (261 mp din masuratori) identificat cu I.E. 103340

HCL 78 – privind aprobarea alipirii imobilului cu IE 107018 cu imobilul cu IE 100613 conform planului de amplasament si delimitare a imobilului intocmit de Ghita Tudor

HCL 79 – privind stabilirea unui drept de de uz si servitute pentru un teren în suprafata de 30 mp situat in Eforie Sud, strada Stefan cel Mare , loturile 13, 822 partiale în favoarea S.C. E-Distributie Dobrogea S.A.

HCL 80 – privind stabilirea unui drept de uz si servitute pentru terenul în suprafata totala de 36 mp (34 mp +2 mp) situat în loc. Eforie Nord, strada Marasesti în favoarea S.C. E-Distributie Dobrogea S.A.

HCL 81 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada 23 August nr. 25C, loturile 104, 105 partiale din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti in suprafata de 70 mp identificat cu I.E. 107471

HCL 82 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Republicii, din parcelarea Movila Techirghiol, în suprafata de 221 mp

HCL 83 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 7404 din 21.03.2022 (pozitia 1) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, loturile 87, 88, 89, 90, 144, 147 partiale din parcelarea Butarascu in suprafata de 1112 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 84 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 7404 din 21.03.2022 (pozitia 2) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, loturile 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 92, 93, 94 partiale din parcelarea Butarascu in suprafata de 1227 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 85 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 7404 din 21.03.2022 (pozitia 3) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, loturile 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 92 partiale din parcelarea Butarascu in suprafata de 2313 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 86 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 7404 din 21.03.2022 (pozitia 4) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, loturile 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 92, 93, 94 partiale din parcelarea Butarascu in suprafata de 436 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 87 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 7404 din 21.03.2022 (pozitia 5) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, loturile 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 92, 93, 94 partiale din parcelarea Butarascu in suprafata de 983 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 88 – privind aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 31110/2 3.11.2021 (pozitia 3) ce stabileste valoarea de piata si actualizarea HCL 161/30.07.2020

HCL 89 – privind aprobarea alipirii imobilului cu IE 106041 cu imobilul cu IE 106607 conform planului de situatie intocmit de Coca Cristina

HCL 90 – privind aprobarea dezmembrarii imobilului cu numar cadastral 102073 conform referat de admitere emis in dosarul inregistrat la OCPI Constanta cu nr. 11997/01.02.2018

HCL 91 – privind stabilirea unui drept de trecere pe terenul in suprafata de 29 mp situat in Eforie Sud, strada Petru Rares nr. 17, lotul 3162 in favoarea proprietarului imobilului cu I.E. 101416

HCL 92 – privind instituirea unor drepturi de servitute de trecere asupra unor imobile aflate in domeniul privat al orasului identificate cu I.E. 107076 si I.E. 107086 pentru efectuarea de lucrari de construire

HCL 93 – privind aprobarea contului de executie al bugetului oraşului Eforie pentru trimestrul I al anului 2022

HCL 94 – privind aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 9368/07.04.2022 (pozitia 3) ce stabileste valoarea chiriei de piata si inchirierea prin licitatie publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp fiecare situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Panselelor , pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare in sezonul estival 2022

HCL 95 – privind achizitionarea unor servicii de consultanță juridică pentru UAT Eforie

HCL 96 – privind desemnarea dlui. Cojea Florian în funcția de administrator al SC EFO URBAN SRL

HCL 97 – privind aprobarea parteneriatului propus de Asociatia Forumul Artelor Vizuale

HCL 98 – privind actualizarea și completarea HCL nr.2 din 13.01.2021 pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR de ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR de STAT din ORASUL EFORIE în VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE de COVID 19 prin ACHIZITIONAREA de ECHIPAMENTE SANITARE” și HCLE nr. 55 / 28.02.2022

HCL 99 – privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orașului și actualizarea suprafețelor unor imobile care aparțin domeniului privat al orasului atestat prin HCL nr. 38/2020

HCL 100 – privind modificarea tarifelor pentru transportul de persoane în regim de taxi pe raza orașului Eforie aprobate prin HCL nr. 100 din 13.04.2009 2020

HCL 101 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Serei, loturile 1747, 1748, 1749, 1750, 1751 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, în suprafață de 450 mp

H.C.L. 05.04.2022
HCL 74 – privind aprobarea Documentatiei Tehnico-Economice, faza proiect tehnic, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei cu titlul „RECONVERSIA TERENURILOR DEGRADATE PENTRU FOLOSUL CETATENILOR DIN ORASUL EFORIE”

HCL 75 – privind aprobarea FISEI DE PROIECT “REGENERARE SPATII URBANE DEGRADATE SI CREARE DE ZONE VERZI PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITATII SI REZILIENTEI URBANE IN ORASUL EFORIE” depusa in cadrul apelului “Sprijin pentru pregatirea proiectelor de infrastructura in domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, centre de agreement/baze turistice/tabere scolare si infrastructura si servicii publice de turism, inclusive obiective de patrimoniu cu potential turistica” POAT 2014-2020

H.C.L. 22.03.2022
HCL 57 – privind alegerea pentru o perioadă de 3 luni a președintelui de ședință al Consiliul Local al orașului Eforie

HCL 58 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 59 – privind privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Eforie in litigiul care face obiectul Dosarului Civil nr. 6434/118/2015*

HCL 60 – privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Eforie in litigiul care face obiectul Dosarului Civil nr. 25501/212/2016

HCL 61 – privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Eforie in litigiul care face obiectul Dosarului Civil nr. 32199/212/2016

HCL 62 – privind privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 6340 din 09.03.2022 (pozitia 2) ce stabileste valoarea echitabila si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Plantelor nr. 6, lotul 24 careu 1 din parcelarea Proiect 11/1992 in suprafata de 341 mp identificat cu I.E. 107430

HCL 63 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 6340 din 09.03.2022 (pozitia 1) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului în suprafață de 1849 mp din masuratori situat în loc. Eforie Nord str. Perla Marii , IE 107498, loturile 142, 143, 144, 143, 154, 155, 164, 165 din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, precum și a documentației de licitație

HCL 64 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Mugurilor 31C, lotul 27 partial din parcelarea Tuzla Techirghiol, în suprafață de 23 mp

HCL 65 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, reprezentand lotul 642 din parcelarea Tuzla Techirghiol, în suprafata de 300 mp

HCL 66 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, reprezentand lotul 5280 din parcelarea Movila Techirghiol, în suprafata de 531 mp

HCL 67 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Siretului, reprezentand loturile 5038, 5039 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, în suprafață de 232 mp

HCL 68 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Siretului, reprezentand loturile 5038, 5039 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, în suprafață de 120 mp

HCL 69 – privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 15/31.01.2022

HCL 70 – privind modificarea HCL nr. 331 / 17.12.2021,privind stabilirea nivelului salariilor din administraţia locală Eforie

HCL 71 – privind aprobare semnare MEMORANDUM DE COOPERARE între oraşul Eforie, judeţul Constanţa din România şi oraşul Santiponce Comunitatea Autonomă Andaluzia (Regatul Spaniei)

HCL 72 – privind completarea „Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale şi a serviciilor de piață în orașul Eforie” aprobat prin HCL nr. 47 / 28.02.2022

HCL 73 – privind aprobarea dezmembrarii imobilului cu IE 105566 conform referatului de admitere a dezmembrarii emis in dosarul inregistrat la OCPI cu nr. 199087/27.12.2022

H.C.L. 28.02.2022
HCL 29 – privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor -cadru pentru achizitia de lapte si produse lactate si produse de panificatie aferente programului pentru scoli al Romaniei si a contractelor /acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul UAT Eforie, Jud. Constanta

HCL 30 – privind modificarea tarifelor aferente operatiunilor de salubrizare stradală din Contractul nr. 86054/ 17.05.2019 privind delegarea gestiunii unei parti a serviciului public de salubrizare al Orasului Eforie, jud. Constanța

HCL 31 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți investitiilor propuse in orasul Eforie în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014-2020” si includerea în bugetul de venituri și cheltuieli a cotei de cofinanțare

HCL 32 – privind aprobare încheiere act apartamentare pentru o cladire cu destinația de locuință situată în loc. Eforie Sud, str. Negru Voda, nr. 40

HCL 33 – privind încetarea valabilității unor hotarari ale Consiliului Local Eforie

HCL 34 – privind diminuarea suprafetei imobilului cu numar cadastral 10843 conform planului de situatie intocmit de Revei Claudiu-Liviu

HCL 35 – privind diminuarea suprafetei imobilului cu numar cadastral 233 înscris în Cartea funciara 100114 conform planului de situatie intocmit de Bandraburu Aurel

HCL 36 – privind aditionarea Contractului de folosinta a terenului nr. 5/25.07.2017

HCL 37 – privind aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 363 mp situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Republicii, nr. 87

HCL 38 – privind aprobarea alocarii/actualizarii numerelor administrative imobilelor situate pe strada Traian, loc. Eforie Sud, Orasul Eforie

HCL 39 – aprobarea oportunitatii vanzarii directe a unei locuinte si a terenului aferent din cadrul imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Negru Voda, nr. 56,

HCL 40 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului in suprafata de 258 mp aferent locuintei din Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Negru Voda, nr. 88

HCL 41 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului in suprafata de 300 mp aferent locuintei din Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Vlad Tepes, nr. 4A

HCL 42 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 34264/30.12.2021 ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului în suprafață de 375 mp (372 mp din masuratori) situat în loc. Eforie Nord str. Sportului, identificat cu IE 107233, precum și a documentației de licitatie

HCL 43 – privind aprobarea republicarii Planului Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism

HCL 44 – privind reorganizarea instituţiei publice cu personalitate juridică “Creşa Oraş Eforie”

HCL 45 – privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului și actualizarea suprafetelor unor imobile care apartin domeniului privat al orasului atestat prin HCL nr. 38/2020

HCL 46 – privind restituirea garantiei platite pentru vanzarea prin licitatie publica a terenului în suprafață de 375 mp (372 mp din masuratori) situat în loc. Eforie Nord str. Sportului, identificat cu IE 107233 pentru care s-a incheiat procesul verbal de licitatie 31119/28.11.2019

HCL 47 – privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale şi a serviciilor de piață în orașul Eforie

HCL 48 – privind aprobarea parteriatului propus de către A.C.S. LUCEAFARUL 2013 Constanța

HCL 49 – privind aprobarea încetarii valabilității HCL 9/31.01.2022

HCL 50 – privind aprobarea modificarii/rectificarii/sistarii unor documentatii cadastrale si a cartilor funciare

HCL 51 – privind acordarea unui drept de servitude cu titlu oneros pentru racordare la reteaua de gaze naturale, pentru suprafata de 13 mp, lot 109 partial, plan parcelar Tuzla Techirghiol, proprietate privata a UAT Eforie, in favoarea S.C. Bosfor Dan S.R.L

HCl 52 – privind aprobarea eşalonării la plata a sumei de 47.604,00 lei reprezentând obligaţii fiscale restante datorate bugetului local al Oraşului Eforie de către un contribuabil persoană fizică

HCL 53 – privind aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 5461/28.02.2022 (pozitia 2) ce stabileste valoarea de piata si actualizarea HCL 76/29.04.2021

HCL 54 – privind aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 5461/28.02.2022 (pozitia 1) ce stabileste valoarea de piata si actualizarea HCL 74/29.04.2021

HCL 55 – privind actualizarea și completarea HCL nr.2 din 13.01.2021 pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR de ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR de STAT din ORASUL EFORIE în VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE de COVID 19 prin ACHIZITIONAREA de ECHIPAMENTE SANITARE”

HCL 56 – privind aprobarea organizarii evenimentului Concurs de idei – „ECO PIAȚA / PIAȚA URBANĂ” Revitalizarea pieței din loc. Eforie Nord propus de către Asociației Absolventilor Urbanisti si Peisagisti din Romania

H.C.L. 24.02.2022
HCL 28 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie pentru anul 2022, conform Anexei nr. 1
H.C.L. 11.02.2022
HCL 26 (BVC 2022) – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru exerciţiul financiar 2022

HCL 27 – pentru modificarea şi completarea HCL nr. 175/22.07.2021 – privind instituirea unor măsuri fiscal –

H.C.L. 31.01.2022
HCL 1 – Privind validarea Dispozițiilor Primarului nr. 357 /21.12.2021 și respectiv nr. 361 / 23.12.2021 și rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru anul 2021

HCL 2 – Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata, pentru anul 2022

HCL 3 – privind corectarea înregistrării capitalului social al SC Efo Urban SRL

HCL 4 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 31110 din 23.11.2021(pozitia 1) ce stabileste valoarea echitabila si a vanzarii prin licitatie publica a terenului în suprafață indiviza de 191 mp care face parte din terenul in suprafata totala de 325 mp din acte (311,24 mp din masuratori), intreg imobilul fiind identificat cu nr. cadastral 414s inscris in cartea funciara 101885, lot 39 partial din parcelarea Movila Techirghiol, precum și a documentației de licitație

HCL 5 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 26492/08.10.2021(pozitia 2) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului în suprafață de 235 mp situat în loc. Eforie Sud str. Mihai Eminescu, IE 104593, precum și a documentației de licitație

HCL 6 – privind aprobarea Raportului de calculatie intocmit de SC GECO MEC 2003 SRL, înregistrat cu Procesul verbal de predare-primire nr. 34265/30.12.2021 (nr. crt. 4) intocmit pentru o locuinta din cadrul imobilului situat in Eforie Sud, str. Progresului, nr.3

HCL 7 – privind aprobarea Raportului de calculatie intocmit de SC GECO MEC 2003 SRL, inregistrat cu Procesul verbal de predare-primire nr. 34265/30.12.2021 (nr. crt. 3) intocmit pentru o locuinta din cadrul imobilului situat in Eforie Sud, str. Negru Voda, nr.56

HCL 8 – privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de SC GECO MEC 2003 SRL, inregistrat cu Procesul verbal de predare-primire nr. 34265/30.12.2021 (nr. crt. 1) intocmit pentru terenul aferent locuintelor situate in Eforie Sud, str. Progresului, nr. 71C

HCL 9 – privind diminuarea suprafetei imobilului cu numar cadastral 987 inscris in cartea funciara 102831 (nr. vechi 1082) conform planului de situatie intocmit de Biziru Cristian

HCL 10 – privind modificarea HCL nr. 283 / 26.11.2021

HCL 11 – privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de SC GECO MEC 2003 SRL, inregistrat cu Procesul verbal de predare-primire nr. 34265/30.12.2021 (nr. crt. 2) intocmit pentru terenul aferent locuințelor din cadrul imobilului situat in Eforie Sud, str. Progresului, nr. 3

HCL 12 – privind aprobarea retragerii folosintei unor terenuri atribuite in baza Legii nr. 15/2003

HCL 13 – privind aprobarea desfășurării unei campanii de sterilizare a cainilor de rasa comună de pe raza Orașului Eforie în perioada 5-16 septembrie 2022

HCL 14 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, reprezentand lotul 651 din parcelarea Tuzla Techirghiol, în suprafata de 300 mp

HCL 15 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, reprezentand lotul 5180 parțial din parcelarea Movilă Techirghiol, în suprafata de 53 mp

HCL 16 – privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului și actualizarea suprafetelor unor imobile care apartin domeniului privat al orasului atestat prin HCL nr. 38/2020

HCL 17 – privind aprobarea oportunitatii realizarii unui schimb de terenuri

HCL 18 – privind completarea HCL nr. 45 / 31.03.2021

HCL 19 – privind modificarea și completarea HCL nr. 327 / 17.12.2021, privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale aplicabile în orașul Eforie pentru anul 2022

HCL 20 – privind aprobare incheiere Act aditional nr. 2 la Contractul cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deseurilor de ambalaje din deseurile municipale colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate si incredintate in vederea valorificarii deseurilor de ambalaje la nivelul UAT Eforie

HCL 21 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, loturile 87, 88, 89, 90, 144, 147 partiale din parcelarea Butarascu în suprafata de 1112 mp

HCL 22 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publică a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, loturile 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 92, 93, 94 partiale din parcelarea Butarascu in suprafata de 1227 mp

HCL 23 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 92 partiale din parcelarea Butarascu in suprafata de 2313 mp

HCL 24
privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, loturile 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 92, 93, 94 partiale din parcelarea Butarascu in suprafata de 436 mp

HCL 25 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, loturile 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 92, 93, 94 partiale din parcelarea Butarascu in suprafata de 983 mp

Sari la conținut