HOTĂRÂRI DE CONSILIU LOCAL – ANUL 2022

H.C.L. 31.05.2022
HCL 108 – privind însușirea raportului de evaluare înregistrat sub nr. 8564 / 30.03.2022 întocmit de SC GATAG SERV SRL și actualizarea valorii de referință a imobilelor inventariate în domeniul privat al oraşului Eforie și înregistrarea acestora în contabilitatea instituției

HCL 109 – privind aprobarea aderării UAT Nicolae Bălcescu, jud. Constanța la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „APA – CANAL CONSTANȚA

HCL 110 – privind aditionarea Contractului de folosinta a terenului nr. 1/02.04.2020

HCL 111 – privind aprobarea efectuarii operatiunii de apartamentare pentru imobilul situat în Eforie Sud, str. Republicii, nr. 2

HCL 112 – privind aprobarea rapoartelor de evaluare intocmite de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 11123/02.03.2022 ce stabileste valoarea echitabila si a realizarii unui schimb de terenuri fără sultă

HCL 113 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Carmen Sylva, parcelarea Tuzla Techirghiol, în suprafata de 32 mp

HCL 114 – privind aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Republicii, loturile 5045, 5046, 5047, 5048 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata totala de 1610 mp

HCL 115 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Atlas nr. 51, lotul 630 din parcelarea Tuzla Techirghiol, în suprafata de 300 mp (291 mp din masuratori)

HCL 116 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 10851 din 28.04.2022 (pozitia 1) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str Arges, lot 5282 partial din parcelarea Movila Techirghiol in suprafata de 18 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 117 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 10851 din 28.04.2022 (pozitia 4) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str Republicii, Eforia Spitalelor Civile Bucuresti in suprafata de 459 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 118 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 10851 din 28.04.2022 (pozitia 5) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str Arges, lot 5136 partial din parcelarea Movila Techirghiol in suprafata de 10 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 119 – privind instituirea unui drept de servitute de trecere asupra unui imobil aflat in domeniul privat al orasului identificat cu numarul de inventar 4535 din anexa 1 la HCL nr. 38/27.02.2020 pentru efectuarea de lucrari de construire

HCL 120 – privind prelungirea termenului Contractului de inchiriere nr. 1/08.05.2012

HCL 121 – privind instituirea unui drept de uz si servitute pentru un teren in suprafata de 50 mp situat in Eforie Nord, în favoarea S.C. E-Distributie Dobrogea S.A.

HCL 122 – privind actualizarea suprafeței unor imobile care apartin domeniului privat al oraşului Eforie

HCL 123 – privind modificarea şi completarea HCL nr. 139/2020– privind instituire taxe de publicitate –

HCL 124 – privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orașului și actualizarea suprafețelor unor imobile care aparțin domeniului privat al orasului atestat prin HCL nr. 38/2020

HCL 125 – privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public în domeniul privat al orașului Eforie

HCL 126 – privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Eforie

HCL 127 – privind radierea unor imobile din domeniul privat al orașului Eforie

HCL 128 – privind încetarea aplicabilității art. 5 din HCL nr. 44 / 24.03.2015 – stabilirea unor măsuri cu privire la vânzarea terenurilor prin negociere directă –

HCL 129 – privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatiile locative din cadrul imobilelor situate in loc. Eforie Nord, str. 23 August, nr. 16, bl. A, bl.B, bl. C si bl. D

HCL 130 – privind aprobarea completării Actului Constitutiv al SC EFO URBAN SRL

HCL 131 – privind aprobarea unui parteneriat pentru Teatrul de Vară Eforie Nord

HCL 132 – privind avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 2 aferentă Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate

Anexa HCL 132

HCL 133 – privind delegarea de gestiune a serviciilor publice de administrare si intretinere spatii verzi, activitatea de administrare a cimitirelor, precum si activitatea de dezvoltare si modernizare a infrastructurii edilitar – urbane existente, respectiv cea de infiintare, dobandire sau punere in valoare a unor bunuri proprietate publica si private a UAT Eforie, către SC EFO URBAN SRL având drept unic asociat Consiliul Local al orașului Eforie

HCL 134 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 14011 din 30.05.2022 ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str Serei, din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 450 mp, precum și a documentației de licitație

H.C.L. 13.05.2022
HCL 102 – privind aprobarea cuantumului si numarului burselor scolare pentru semestrul II an scolar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Eforie

HCL 103 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 104 – privind aprobarea contului de executie al bugetului local al oraşului Eforie pentru exercițiul financiar al anului 2022

HCL 105 – privind aprobarea oportunității implementării investiției cu titlul „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL EFORIE”precum și a documentației, faza DALI, și a principalilor indicatori tehnico-economici

HCL 106 – privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu SC Efo Urban SRL

HCL 107 – privind înfiinţarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică “Creşa nr. 1 – Alice în Ţara minunilor” prin reorganizarea instituţiei publice cu personalitate juridică “Creşa oraş Eforie”

H.C.L. 14.04.2022
HCL 76 – privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Eforie pentru anul scolar 2022 – 2023

HCL 77 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Ion Movila nr. 15A, lot 8022 partial din parcelarea Movila Techirghiol in suprafata de 250 mp (261 mp din masuratori) identificat cu I.E. 103340

HCL 78 – privind aprobarea alipirii imobilului cu IE 107018 cu imobilul cu IE 100613 conform planului de amplasament si delimitare a imobilului intocmit de Ghita Tudor

HCL 79 – privind stabilirea unui drept de de uz si servitute pentru un teren în suprafata de 30 mp situat in Eforie Sud, strada Stefan cel Mare , loturile 13, 822 partiale în favoarea S.C. E-Distributie Dobrogea S.A.

HCL 80 – privind stabilirea unui drept de uz si servitute pentru terenul în suprafata totala de 36 mp (34 mp +2 mp) situat în loc. Eforie Nord, strada Marasesti în favoarea S.C. E-Distributie Dobrogea S.A.

HCL 81 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada 23 August nr. 25C, loturile 104, 105 partiale din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti in suprafata de 70 mp identificat cu I.E. 107471

HCL 82 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Republicii, din parcelarea Movila Techirghiol, în suprafata de 221 mp

HCL 83 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 7404 din 21.03.2022 (pozitia 1) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, loturile 87, 88, 89, 90, 144, 147 partiale din parcelarea Butarascu in suprafata de 1112 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 84 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 7404 din 21.03.2022 (pozitia 2) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, loturile 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 92, 93, 94 partiale din parcelarea Butarascu in suprafata de 1227 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 85 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 7404 din 21.03.2022 (pozitia 3) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, loturile 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 92 partiale din parcelarea Butarascu in suprafata de 2313 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 86 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 7404 din 21.03.2022 (pozitia 4) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, loturile 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 92, 93, 94 partiale din parcelarea Butarascu in suprafata de 436 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 87 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 7404 din 21.03.2022 (pozitia 5) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, loturile 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 92, 93, 94 partiale din parcelarea Butarascu in suprafata de 983 mp, precum și a documentației de licitație

HCL 88 – privind aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 31110/2 3.11.2021 (pozitia 3) ce stabileste valoarea de piata si actualizarea HCL 161/30.07.2020

HCL 89 – privind aprobarea alipirii imobilului cu IE 106041 cu imobilul cu IE 106607 conform planului de situatie intocmit de Coca Cristina

HCL 90 – privind aprobarea dezmembrarii imobilului cu numar cadastral 102073 conform referat de admitere emis in dosarul inregistrat la OCPI Constanta cu nr. 11997/01.02.2018

HCL 91 – privind stabilirea unui drept de trecere pe terenul in suprafata de 29 mp situat in Eforie Sud, strada Petru Rares nr. 17, lotul 3162 in favoarea proprietarului imobilului cu I.E. 101416

HCL 92 – privind instituirea unor drepturi de servitute de trecere asupra unor imobile aflate in domeniul privat al orasului identificate cu I.E. 107076 si I.E. 107086 pentru efectuarea de lucrari de construire

HCL 93 – privind aprobarea contului de executie al bugetului oraşului Eforie pentru trimestrul I al anului 2022

HCL 94 – privind aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 9368/07.04.2022 (pozitia 3) ce stabileste valoarea chiriei de piata si inchirierea prin licitatie publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp fiecare situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Panselelor , pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare in sezonul estival 2022

HCL 95 – privind achizitionarea unor servicii de consultanță juridică pentru UAT Eforie

HCL 96 – privind desemnarea dlui. Cojea Florian în funcția de administrator al SC EFO URBAN SRL

HCL 97 – privind aprobarea parteneriatului propus de Asociatia Forumul Artelor Vizuale

HCL 98 – privind actualizarea și completarea HCL nr.2 din 13.01.2021 pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR de ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR de STAT din ORASUL EFORIE în VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE de COVID 19 prin ACHIZITIONAREA de ECHIPAMENTE SANITARE” și HCLE nr. 55 / 28.02.2022

HCL 99 – privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orașului și actualizarea suprafețelor unor imobile care aparțin domeniului privat al orasului atestat prin HCL nr. 38/2020

HCL 100 – privind modificarea tarifelor pentru transportul de persoane în regim de taxi pe raza orașului Eforie aprobate prin HCL nr. 100 din 13.04.2009 2020

HCL 101 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Serei, loturile 1747, 1748, 1749, 1750, 1751 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, în suprafață de 450 mp

H.C.L. 05.04.2022
HCL 74 – privind aprobarea Documentatiei Tehnico-Economice, faza proiect tehnic, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei cu titlul „RECONVERSIA TERENURILOR DEGRADATE PENTRU FOLOSUL CETATENILOR DIN ORASUL EFORIE”

HCL 75 – privind aprobarea FISEI DE PROIECT “REGENERARE SPATII URBANE DEGRADATE SI CREARE DE ZONE VERZI PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITATII SI REZILIENTEI URBANE IN ORASUL EFORIE” depusa in cadrul apelului “Sprijin pentru pregatirea proiectelor de infrastructura in domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura, centre de agreement/baze turistice/tabere scolare si infrastructura si servicii publice de turism, inclusive obiective de patrimoniu cu potential turistica” POAT 2014-2020

H.C.L. 22.03.2022
HCL 57 – privind alegerea pentru o perioadă de 3 luni a președintelui de ședință al Consiliul Local al orașului Eforie

HCL 58 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 59 – privind privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Eforie in litigiul care face obiectul Dosarului Civil nr. 6434/118/2015*

HCL 60 – privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Eforie in litigiul care face obiectul Dosarului Civil nr. 25501/212/2016

HCL 61 – privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Eforie in litigiul care face obiectul Dosarului Civil nr. 32199/212/2016

HCL 62 – privind privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 6340 din 09.03.2022 (pozitia 2) ce stabileste valoarea echitabila si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Plantelor nr. 6, lotul 24 careu 1 din parcelarea Proiect 11/1992 in suprafata de 341 mp identificat cu I.E. 107430

HCL 63 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 6340 din 09.03.2022 (pozitia 1) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului în suprafață de 1849 mp din masuratori situat în loc. Eforie Nord str. Perla Marii , IE 107498, loturile 142, 143, 144, 143, 154, 155, 164, 165 din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, precum și a documentației de licitație

HCL 64 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Mugurilor 31C, lotul 27 partial din parcelarea Tuzla Techirghiol, în suprafață de 23 mp

HCL 65 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, reprezentand lotul 642 din parcelarea Tuzla Techirghiol, în suprafata de 300 mp

HCL 66 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, reprezentand lotul 5280 din parcelarea Movila Techirghiol, în suprafata de 531 mp

HCL 67 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Siretului, reprezentand loturile 5038, 5039 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, în suprafață de 232 mp

HCL 68 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Siretului, reprezentand loturile 5038, 5039 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, în suprafață de 120 mp

HCL 69 – privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 15/31.01.2022

HCL 70 – privind modificarea HCL nr. 331 / 17.12.2021,privind stabilirea nivelului salariilor din administraţia locală Eforie

HCL 71 – privind aprobare semnare MEMORANDUM DE COOPERARE între oraşul Eforie, judeţul Constanţa din România şi oraşul Santiponce Comunitatea Autonomă Andaluzia (Regatul Spaniei)

HCL 72 – privind completarea „Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale şi a serviciilor de piață în orașul Eforie” aprobat prin HCL nr. 47 / 28.02.2022

HCL 73 – privind aprobarea dezmembrarii imobilului cu IE 105566 conform referatului de admitere a dezmembrarii emis in dosarul inregistrat la OCPI cu nr. 199087/27.12.2022

H.C.L. 28.02.2022
HCL 29 – privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor -cadru pentru achizitia de lapte si produse lactate si produse de panificatie aferente programului pentru scoli al Romaniei si a contractelor /acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul UAT Eforie, Jud. Constanta

HCL 30 – privind modificarea tarifelor aferente operatiunilor de salubrizare stradală din Contractul nr. 86054/ 17.05.2019 privind delegarea gestiunii unei parti a serviciului public de salubrizare al Orasului Eforie, jud. Constanța

HCL 31 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți investitiilor propuse in orasul Eforie în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014-2020” si includerea în bugetul de venituri și cheltuieli a cotei de cofinanțare

HCL 32 – privind aprobare încheiere act apartamentare pentru o cladire cu destinația de locuință situată în loc. Eforie Sud, str. Negru Voda, nr. 40

HCL 33 – privind încetarea valabilității unor hotarari ale Consiliului Local Eforie

HCL 34 – privind diminuarea suprafetei imobilului cu numar cadastral 10843 conform planului de situatie intocmit de Revei Claudiu-Liviu

HCL 35 – privind diminuarea suprafetei imobilului cu numar cadastral 233 înscris în Cartea funciara 100114 conform planului de situatie intocmit de Bandraburu Aurel

HCL 36 – privind aditionarea Contractului de folosinta a terenului nr. 5/25.07.2017

HCL 37 – privind aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 363 mp situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Republicii, nr. 87

HCL 38 – privind aprobarea alocarii/actualizarii numerelor administrative imobilelor situate pe strada Traian, loc. Eforie Sud, Orasul Eforie

HCL 39 – aprobarea oportunitatii vanzarii directe a unei locuinte si a terenului aferent din cadrul imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Negru Voda, nr. 56,

HCL 40 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului in suprafata de 258 mp aferent locuintei din Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Negru Voda, nr. 88

HCL 41 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului in suprafata de 300 mp aferent locuintei din Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Vlad Tepes, nr. 4A

HCL 42 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 34264/30.12.2021 ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului în suprafață de 375 mp (372 mp din masuratori) situat în loc. Eforie Nord str. Sportului, identificat cu IE 107233, precum și a documentației de licitatie

HCL 43 – privind aprobarea republicarii Planului Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism

HCL 44 – privind reorganizarea instituţiei publice cu personalitate juridică “Creşa Oraş Eforie”

HCL 45 – privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului și actualizarea suprafetelor unor imobile care apartin domeniului privat al orasului atestat prin HCL nr. 38/2020

HCL 46 – privind restituirea garantiei platite pentru vanzarea prin licitatie publica a terenului în suprafață de 375 mp (372 mp din masuratori) situat în loc. Eforie Nord str. Sportului, identificat cu IE 107233 pentru care s-a incheiat procesul verbal de licitatie 31119/28.11.2019

HCL 47 – privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale şi a serviciilor de piață în orașul Eforie

HCL 48 – privind aprobarea parteriatului propus de către A.C.S. LUCEAFARUL 2013 Constanța

HCL 49 – privind aprobarea încetarii valabilității HCL 9/31.01.2022

HCL 50 – privind aprobarea modificarii/rectificarii/sistarii unor documentatii cadastrale si a cartilor funciare

HCL 51 – privind acordarea unui drept de servitude cu titlu oneros pentru racordare la reteaua de gaze naturale, pentru suprafata de 13 mp, lot 109 partial, plan parcelar Tuzla Techirghiol, proprietate privata a UAT Eforie, in favoarea S.C. Bosfor Dan S.R.L

HCl 52 – privind aprobarea eşalonării la plata a sumei de 47.604,00 lei reprezentând obligaţii fiscale restante datorate bugetului local al Oraşului Eforie de către un contribuabil persoană fizică

HCL 53 – privind aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 5461/28.02.2022 (pozitia 2) ce stabileste valoarea de piata si actualizarea HCL 76/29.04.2021

HCL 54 – privind aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 5461/28.02.2022 (pozitia 1) ce stabileste valoarea de piata si actualizarea HCL 74/29.04.2021

HCL 55 – privind actualizarea și completarea HCL nr.2 din 13.01.2021 pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR de ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR de STAT din ORASUL EFORIE în VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE de COVID 19 prin ACHIZITIONAREA de ECHIPAMENTE SANITARE”

HCL 56 – privind aprobarea organizarii evenimentului Concurs de idei – „ECO PIAȚA / PIAȚA URBANĂ” Revitalizarea pieței din loc. Eforie Nord propus de către Asociației Absolventilor Urbanisti si Peisagisti din Romania

H.C.L. 24.02.2022
HCL 28 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie pentru anul 2022, conform Anexei nr. 1
H.C.L. 11.02.2022
HCL 26 (BVC 2022) – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru exerciţiul financiar 2022

HCL 27 – pentru modificarea şi completarea HCL nr. 175/22.07.2021 – privind instituirea unor măsuri fiscal –

H.C.L. 31.01.2022
HCL 1 – Privind validarea Dispozițiilor Primarului nr. 357 /21.12.2021 și respectiv nr. 361 / 23.12.2021 și rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru anul 2021

HCL 2 – Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata, pentru anul 2022

HCL 3 – privind corectarea înregistrării capitalului social al SC Efo Urban SRL

HCL 4 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 31110 din 23.11.2021(pozitia 1) ce stabileste valoarea echitabila si a vanzarii prin licitatie publica a terenului în suprafață indiviza de 191 mp care face parte din terenul in suprafata totala de 325 mp din acte (311,24 mp din masuratori), intreg imobilul fiind identificat cu nr. cadastral 414s inscris in cartea funciara 101885, lot 39 partial din parcelarea Movila Techirghiol, precum și a documentației de licitație

HCL 5 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 26492/08.10.2021(pozitia 2) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului în suprafață de 235 mp situat în loc. Eforie Sud str. Mihai Eminescu, IE 104593, precum și a documentației de licitație

HCL 6 – privind aprobarea Raportului de calculatie intocmit de SC GECO MEC 2003 SRL, înregistrat cu Procesul verbal de predare-primire nr. 34265/30.12.2021 (nr. crt. 4) intocmit pentru o locuinta din cadrul imobilului situat in Eforie Sud, str. Progresului, nr.3

HCL 7 – privind aprobarea Raportului de calculatie intocmit de SC GECO MEC 2003 SRL, inregistrat cu Procesul verbal de predare-primire nr. 34265/30.12.2021 (nr. crt. 3) intocmit pentru o locuinta din cadrul imobilului situat in Eforie Sud, str. Negru Voda, nr.56

HCL 8 – privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de SC GECO MEC 2003 SRL, inregistrat cu Procesul verbal de predare-primire nr. 34265/30.12.2021 (nr. crt. 1) intocmit pentru terenul aferent locuintelor situate in Eforie Sud, str. Progresului, nr. 71C

HCL 9 – privind diminuarea suprafetei imobilului cu numar cadastral 987 inscris in cartea funciara 102831 (nr. vechi 1082) conform planului de situatie intocmit de Biziru Cristian

HCL 10 – privind modificarea HCL nr. 283 / 26.11.2021

HCL 11 – privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de SC GECO MEC 2003 SRL, inregistrat cu Procesul verbal de predare-primire nr. 34265/30.12.2021 (nr. crt. 2) intocmit pentru terenul aferent locuințelor din cadrul imobilului situat in Eforie Sud, str. Progresului, nr. 3

HCL 12 – privind aprobarea retragerii folosintei unor terenuri atribuite in baza Legii nr. 15/2003

HCL 13 – privind aprobarea desfășurării unei campanii de sterilizare a cainilor de rasa comună de pe raza Orașului Eforie în perioada 5-16 septembrie 2022

HCL 14 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, reprezentand lotul 651 din parcelarea Tuzla Techirghiol, în suprafata de 300 mp

HCL 15 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, reprezentand lotul 5180 parțial din parcelarea Movilă Techirghiol, în suprafata de 53 mp

HCL 16 – privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului și actualizarea suprafetelor unor imobile care apartin domeniului privat al orasului atestat prin HCL nr. 38/2020

HCL 17 – privind aprobarea oportunitatii realizarii unui schimb de terenuri

HCL 18 – privind completarea HCL nr. 45 / 31.03.2021

HCL 19 – privind modificarea și completarea HCL nr. 327 / 17.12.2021, privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale aplicabile în orașul Eforie pentru anul 2022

HCL 20 – privind aprobare incheiere Act aditional nr. 2 la Contractul cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deseurilor de ambalaje din deseurile municipale colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate si incredintate in vederea valorificarii deseurilor de ambalaje la nivelul UAT Eforie

HCL 21 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, loturile 87, 88, 89, 90, 144, 147 partiale din parcelarea Butarascu în suprafata de 1112 mp

HCL 22 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publică a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, loturile 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 92, 93, 94 partiale din parcelarea Butarascu in suprafata de 1227 mp

HCL 23 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 92 partiale din parcelarea Butarascu in suprafata de 2313 mp

HCL 24
privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, loturile 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 92, 93, 94 partiale din parcelarea Butarascu in suprafata de 436 mp

HCL 25 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Dorobantilor, loturile 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 92, 93, 94 partiale din parcelarea Butarascu in suprafata de 983 mp

Sari la conținut