Hotărâri de Consiliu Local – anul 2023

H.C.L. 28.02.2023
HCL 21 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 22 – privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de apă şi canalizare „Apă-Canal Constanţa” şi în care işi desfăşoară activitatea operatorul regional RAJA S.A. Constanţa

HCL 23 – privind modificarea tarifelor aferente operatiunilor de salubrizare stradală din Contractul nr. 86054/ 17.05.2019 privind delegarea gestiunii unei parti a serviciului public de salubrizare al Orasului Eforie, jud. Constanța, modificat prin Actul Aditional nr. 1/2023

HCL 24 – privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 318/21.12.2022

HCL 25 – privind aprobarea solicitarii de trecere din domeniul public al UAT Judetul Constanta in domeniul public al UAT Orasul Eforie a unor imobile construcții

HCL 26 – privind aprobarea oportunității vânzării, cu exercitarea dreptului de preemțiune, a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Crisului nr. 5B, in suprafata de 71 mp care face parte din terenul in suprafata totala de 471 mp, intreg terenul fiind identificat cu I.E. 107726

HCL 27 – privind aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp fiecare situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare in sezoanele estivale 2023 si 2024

HCL 28 – privind prelungirea duratei închirierii unor spații din cadrul Centrului Medical din loc. Eforie Nord, str. Republicii, nr. 2

HCL 29 – privind aprobarea anexei nr. 2 la H.C.L. 272 / 29.11.2022

HCL 30 – privind oportunitatea trecerii unui imobil din domeniul public al UAT Eforie in domeniul public al statului si in administrarea M.A.I. – D.S.U. – I.G.S.U. Constanta

HCL 31 – privind aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros pentru terenul in suprafata indiviza de 907,20 mp din suprafata totala de 1229 mp, intreg terenul fiind identificat cu I.E. 104278, situat in Eforie Nord, str. Republicii nr. 10

H.C.L. 08.02.2023
HCL 18 (BVC) – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru exercițiul financiar 2023

HCL 19 – privind stabilirea nivelului salariilor din administraţia locală Eforie

HCL 20 – privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Eforie

H.C.L. 31.01.2023
HCL 4 din 31.01.2023 – privind organizarea rețelei școlare a unitatilor de învatamant preuniversitar de stat și particular din Orasul Eforie pentru anul școlar 2023–2024

HCL 5 din 31.01.2023 – privind aprobarea modificării Statului și a Actului Constitutiv a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Apa – Canal Constanța”

HCL 6 din 31.01.2023 – privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu prevederile art.6 art. (7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, pentru anul 2023

HCL 7 din 31.01.2023 – privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului oraș Eforie aprobat prin HCL nr 26 / 31.01.2020

HCL 8 din 31.01.2023 – privind radierea unui imobil teren din domeniul privat al orașului Eforie

HCL 9 din 31.01.2023 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Republicii prin alee de acces, in suprafata de 60 mp identificat cu I.E. 107698

HCL 10 din 31.01.2023 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Nicolae Filipescu nr. 21 lot 1, in suprafata de 1757 mp identificat cu I.E. 106529

HCL 11 din 31.01.2023 – privind aprobarea oportunității vânzării, cu exercitarea dreptului de preemțiune, a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Trandafirilor in suprafata de 21 mp identificat cu I.E. 105734

HCL 12 din 31.01.2023 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Ghiocelului nr.6, lot 56 careu 5 din parcelarea Proiect 11/1992 in suprafata de 300 mp identificat cu I.E. 104508

HCL 13 din 31.01.2023 – privind constatarea încetării contractelor de concesiune nr. 317/ 07.08.1995 si nr. 7/16.03.2000

HCL 14 din 31.01.2023 – privind aprobarea repoziționării unor imobile

HCL 15 din 31.01.2023 – privind îndreptarea unei erori materiale din HCL 230/31.10.2022

HCL 16 din 31.01.2023 – privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Eforie atestat prin HCL nr. 38/2020

HCL 17 din 31.01.2023 – privind instituirea unui drept de trecere asupra imobilului teren in suprafață de 104 mp aflat in domeniul privat al oraşului Eforie dentificat cu nr. de inventar 4790 pentru acces activ Hotel Venus

H.C.L. 26.01.2023
HCL 1 – privind alegerea pentru o perioadă de 3 luni președintele de ședință al Consiliul Local al orașului Eforie

HCL 2 – privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, prin achiziție publică de servicii, a activităților de sortare, tratare mecano-biologică, compostare și depozitare a deșeurilor municipale din Unitatea Administrativ Teritoriala Eforie

HCL 3 – privind aprobarea modificării si completării ”Contractului nr. 86054/ 17.05.2019 privind delegarea gestiunii unei parti a serviciului public de salubrizare al Orasului Eforie, jud. Constanța prin Act adițional

Sari la conținut