PROCES VERBAL 31.08.2023

Încheiat astăzi, 31.08.2023, în ședința ordinară Consiliului Local Eforie ce se desfășoară cu prezență fizică în sediul Centrului de Relații cu Publicul din loc. Eforie Sud, strada Avram Iancu, întocmit în conformitate cu prevederile art. 138, alin. (13) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, convocată prin Dispoziția Primarului orașului Eforie nr. 277 / 25.08.2023. La ședință sunt prezenți: Abdula Doina-Geta, Berheci Georgiana, Chiru Gigi-Christian, Ciocănel Niculae, Diaconu Ovidiu-Ioan, Ganea Valentin, Izet Hasan-Levent, Mincea Anișoara, Munteanu Dumitru, Nagy Cătălin-Tiberiu, Orbocea Daniel-Victor, Samson Elisabeta, Sărăcilă Lucia, Tode Antonela și Pîrvescu Floarea.
Lipsesc: Tudor Silviu-Antonio.
Participă: dl. Primar – Robert-Nicolae Șerban, dl Preoteasa Gabriel-Secretar general, dl. Alexandru Bucureșteanu, Șef Serviciu JCAAS.

Domnul Orbocea Daniel-Victor, este președinte de ședință conform H.C.L. nr. 155 din 31.07.2023.

Dnul Orbocea – Bună ziua! Declar deschisă ședința de astăzi. Avem pe ordinea de zi aprobarea proceselor verbale de ședință din data de 31.07.2023, 22.08.2023 și 29.03.2023, 14 puncte inițiale și 4 puncte suplimentare.
Dnul Orbocea – Supun la vot ordinea de zi.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.
Dnul Orbocea – Mulțumesc.

Dnul Orbocea – Supun la vot aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 31.07.2023.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

Dnul Orbocea – Supun la vot aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 22.08.2023.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

Dnul Orbocea – Supun la vot aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 29.08.2023.
Se înregistrează 13 voturi „pentru” și 2 „abțineri”.

PCT. 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind înființarea și funcționarea Comitetului de elaborare, implementare și monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Urbană a Orașului Eforie 2021-2027.
Dnul Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

PCT. 2 – Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 59 din 31.03.2021.
Dnul Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Dl Preoteasa: Trebuie o propunere întâi. Un membru titular în locul domnului Diaconu și un membru supleant…Domnul Diaconu și-a dat demisia. Dacă nu dorește de la ALDE să desemneze un reprezentant în această comisie, putem să numim pe altcineva.
Dl Preoteasa: Desemnăm pe altcineva de la alt partid?
Ca membru titular este propus domnul Izet Hasan-Levent. Cine propune? Doamna Sanson. La membru supleant este propus domnul Chiru .

Dnul Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 13 voturi „pentru”.

PCT. 3 – Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării si derularii procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor – cadru pentru achizitia produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru scoli al Romaniei si a contractelor /acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul UAT oraș Eforie, Judetul Constanța
Dnul Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

PCT. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului oraș Eforie, aprobat prin H.C.L. nr 18 / 08.02.2023.
Dnul Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

PCT. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirii la plată constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale scadente la data de 31.12.2022, datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Eforie, județul Constanța
Dnul Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Dna Sărăcilă: Aici trebuie specificați cuantumul scutirilor, nu s-a precizat în procedură.
Dnul Preoteasa: La pagina 2 la procedură, cuantumul scutirilor de penalități este aproximativ 1.151.165,99 lei.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

PCT. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a 2 imobile teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 18 in suprafata de 1460 mp (1469 mp din masuratori) identificat cu I.E. 102902
Dnul Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

PCT. 7. Proiect de hotărâre privind …aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Pescarusului nr. F.N, in suprafata de 82 mp identificat cu I.E. 107771
Dnul Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

PCT. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona Vraja Marii, in suprafata de 25 mp identificat cu I.E. 107902
Dnul Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

PCT. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, aleea Mercur, in suprafata de 371 mp identificat cu I.E. 106059
Dnul Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

PCT. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Marii nr. 12, in suprafata de 500 mp identificat cu I.E. 106966
Dnul Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

PCT. 11. Proiect de hotărâre privind actualizarea suprafetei unor imobile care apartin domeniului privat al oraşului Eforie
Dnul Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

PCT. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, aleea Mercur, in suprafata de 432 mp identificat cu I.E. 104376
Dnul Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

PCT. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 16870/22.06.2023 din 07.02.2023 (pozitia 1) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, bd. Tudor Vladimirescu, in suprafata de 140 mp, identificat cu I.E. 107816 precum și a documentației de licitație
Dnul Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 14 voturi „pentru” și 1 „abținere” (domnul Ciocănel)

PCT. 14. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul public al orașului identificat la lit. h, nr. crt. 36 din Anexa la H.C.L. nr. 2/28.01.2015
Dnul Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

Puncte suplimentare:

Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului.
Dnul Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea suprafeței unor imobile care aparțin domeniului public al orașului.
Dnul Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea suprafeței unor imobile care aparțin domeniului public al orașului.
Dnul Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

Suplimentar 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la H.C.L. Eforie nr. 206/29.03.2023 privind aprobarea încheierii unui Act Adițional de prelungire a duratei Contractului de Comodat încheiat la data de 01.08.2023, a Actului Constitutiv actualizat, precum și numirea administratorului EFO URBAN S.R.L., având drept unic asociat Consiliul Local al orașului Eforie
Dnul Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.
Se înregistrează 12 voturi „pentru” și 3 „abțineri” (doamna Sărăcilă Lucia, domnul Nagy Cătălin-Tiberiu și domnul Munteanu Dumitru)

Dl Orbocea – Mulțumesc ! Declar ședință închisă. O zi bună tuturor !

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar.

Sari la conținut