H.C.L. 108 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea tarifelor pentru închirierea Teatrelor de Vară din orașul Eforie

Consiliul Local Eforie,
Având în vedere:
– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,
– Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
– Cererea nr. 7 / 30.01.2020 depusă de Asociația Art Society Center înregistrată la Primăria orașului Eforie sub nr. 3123 / 05.02.2020;
– HCL nr. 73 / 28.06.2019 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea Teatrelor de Vară din orașul Eforie pentru anul 2019,
– prevederile OUG nr. 118/2006, privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, actualizată;
– prevederile OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public;
In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c si alin.6 lit.b, art. 139 alin. 3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aproba chiria pentru sala de spectacole în cuantum de 1500 lei/spectacol.
Art. 2 Se aproba chiria pentru spațiul destinat vânzării de sucuri și floricele în cuantum de 250 lei/spectacol.
Art. 3 Se aprobă introducerea unui articol în contractul de închiriere, prin care locatarul este obligat:
– să respecte cu strictețe măsurile impuse de către autoritățile centrale și locale privind prevenirea, răspândirea și combaterea infectării cu noul Coronavirus SARS-coV-2;
– să asigure protecția și siguranța împotriva incendiilor conform prevederilor legale în vigoare;
– să asigure igienizarea sălii de spectacol și a dependințelor acesteia după finalizarea spectacolului;
– să asigure o persoana pentru vânzare biletelor de acces;
– să asigure o persoana pentru controlul biletelor de acces;
– să asigure echipamentel de sunet și lumini precum și o persoana pentru operarea acestora;
– să asigure o persoana pentru supravegherea spectacolului.
Art. 4 În cazul în care din vina exclusivă a chiriașului spectacolul nu se organizează acesta va plăti chiria pe ziua respectiva deoarece se considera ca aceasta a fost blocată în defavoarea altor spectacole.
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Directorul Casei de Cultură Eforie.
Art. 5 Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de ……16……. voturi “pentru”, …..-…… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 108

Sari la conținut