H.C.L. 109 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E
privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Eforie
aprobat prin HCL nr. 38/2020

Consiliul Local Eforie,
Avand in vedere:
-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
-Raportul DADPP,
-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
– Prevederile art.357 din OUG nr.57/2019,
– Prevederile art.23 din Legea nr.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare,
– Prevederile art.5 alin.10, art.6 alin.1 din HG nr.113/1992,
– Prevederile art.130-141 din HG nr.577/2002, actualizata,
– Prevederile art.4 alin.1 din HG nr.834/1991, actualizata,
– Legea nr.350/2001, actualizata,
– Prevederile art.2 lit.d si lit.e, art.4 alin.2, alin.2 si alin.4, art.5 alin.1, art.6, art.33, art.36 alin.1 din Legea nr.18/1991, actualizata,
– Legea nr.7/1996, actualizata, Ordinul nr.700/2014 al MAI-ANCPI,
– HCL nr.38/2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie,
– Dispozitia Primarului nr.196/07.06.2019,
– Dispozitia Primarului nr.51/27.01.2020, Procesul verbal nr.12335/24.06.2020.
In temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. c, alin (6) precum si a art. 139 alin (3) lit. g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului cu imobilele prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul orasului Eforie.
Art.3 – Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de …….16…… voturi “pentru”, …..-…… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 109

Sari la conținut