H.C.L. 125 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea transferului prin contract de vanzare-cumparare a capacitatilor energetice realizate in Zona Barbosu, localitatea Eforie Sud, Oras Eforie, aferente investitiei „Electrificare/extindere retea electrica de interes public din Zona Barbosu, lotizari si blocuri, Eforie Sud, judet Constanta”

Consiliul Local Eforie,
Avand in vedere:
– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Raportul DADPP,
– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
– Adresa nr.232973/05.12.2019 a E-Distributie Dobrogea SA, inregistrata la Primaria Eforie cu nr.32362/10.12.2019,
– Legea nr.123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, a energiei electrice si gazelor naturale,
– Prevederile art.4 alin.1 lit.b, art.5 alin.1 lit a din Ordinul ANRE nr.31/2013 pentru aprobarea metodologiei privind reglementarea conditiilor pentru preluarea de capacitati energetice de distributie a energiei electrice, cu modificarile si completarile ulterioare,
– Prevederile art.22 alin.1 si alin.3, art.25 din metodologia pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice aprobata pri Ordinul ANRE nr.36/2019,
– Prevederile art.108 si art.362 alin.2 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
– Corespondenta cu E-Distributie Dobrogea SA,
– HCL nr.84/28.04.2015 privind aprobare SF „Electrificare/extindere retea electrica in Zona Barbosu, lotizari si blocuri, Eforie Sud,
– HCL nr.211/31.10.2019 privind stabilirea drepturilor de uz si servitute asupra unor terenuri in favoarea E-Distributie Dobrogea SA.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 – Se aproba transferul prin contract de vanzare-cumparare a capacitatilor energetice realizate in Zona Barbosu, localitatea Eforie Sud, Oras Eforie, aferente investitiei „Electrificare/extindere retea electrica de interes public in Zona Barbosu, lotizari si blocuri, Eforie Sud, judet Constanta”.
Art. 2 – Pretul de transfer se va stabili conform art.6 alin.1 si art.7 alin.1 din Ordinul ANRE nr.31/2013.
Art. 3 – Se aproba lista capacitatilor energetice de distributie a energiei electrice ce se vor preda prin contract de vanzare-cumparare catre E-Distributie Dobrogea SA, anexa la prezenta hotărâre.
Art. 4 – Se imputerniceste Comisia Economica sa negocieze cu E-Distributie Dobrogea SA pretul de transfer si sa incheie un antecontract privind conditiile de predare-primire a capacitatilor energetice, modificarea delimitarii patrimoniale si racordarea utilizatorilor la reteaua electrica.
Art. 5 – Antecontractul si pretul de transfer negociat cu E-Distributie Dobrogea SA va fi supus aprobarii Consiliului Local Eforie.
Art. 6 – Contractul de vanzare-cumparare se incheie in forma autentica, dupa obtinerea avizului ANRE.
Art. 7 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.
Art. 8 – Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotarare a fost adoptata cu un numar de …16….. voturi “pentru”, ……-…. voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 125

Sari la conținut