H.C.L. 131 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E

privind privind punerea la dispozitie cu titlu gratuit a Bazei sportive din Eforie Nord, str.
Decebal pentru un numar de maxim 15 ore pe saptamana pentru asociatii si cluburi sportive

Consiliul Local Eforie,
Avand in vedere:
-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Raportul Direcției Administrare Domeniu Public și Privat;
– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,
-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
– Cererea 12694/19.06.2020 depusă de către SC Monolit Proiect Consult SRL;
– Art. 108 lit. d din OUG 57/2019;
– Art. 349-351 din OUG 57/2019;
– Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului
In temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. c, alin (6) precum si a art. 139 alin (3) lit. g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aproba pentru perioada 01.07 — 01.10.2020 punerea la dispozitie cu titlu gratuit a Bazei sportive din Eforie Nord, str. Decebal pentru un numar de maxim 15 ore pe saptamana pentru asociatii si cluburi sportive care desfasoara activitate sportiva gratuit cu copii din UAT Eforie.
Art. 2. Programul va fi stabilit astfel încat sa nu afecteze programul C.S. Eforie si va fi avizat de Primarul orașului Eforie.
Art. 3. La inceputul fiecarei luni se va prezenta programul pentru luna respectiva si lista copiilor participanti.
Art. 4 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.
Art. 5 – Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotarare a fost adoptata cu un numar de …16….. voturi “pentru”, ……-…. voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 131

Sari la conținut