H.C.L. 133 / 06.07.2020

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 86 din 28.05.2020 privind aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.D, parter, ap.4, judetul Constanta,

Consiliul Local Eforie,
Având în vedere:
-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
-Raportul DADPP,
– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,
-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
– HCL nr. 86/28.05.2020 privind aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.D, parter, ap.4, judetul Constanta,Carte funciara nr.103413-C4-U4;
– Art. 10 din Legea nr. 152/1998 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si Normele metodologice din 27 septembrie 2001 aprobate prin H.G. nr. 962/2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificarile ulterioare.
– Codul civil;
– Cererile nr. 31956 din 06.12.2019 si nr. 2592/31.01.2020 depuse de Constantin Gianina Adriana;
– Procesul verbal nr. 32727/12.12.2019, al comisiei constituita prin H.C.L. nr. 106 din 29.06.2016 modificata prin H.C.L. nr.183/03.11.2016, H.C.L. nr. 63/31.05.2017, H.C.L. nr.200/27.09.2018, H.C.L. nr.2/30.01.2019;
– procesul verbal nr. 30278/19.11.2019 privind calculul estimativ al locuintelor ANL conform Regulamentului pentru vanzarea locuintelor A.N.L.;
– Contractul de inchiriere nr. 25341 din 13.11.2009 si actele aditionale ale acestuia.
– Adresa D.E. nr. 7124/20.03.2020, privind valoarea amortizata si virata.
– Prevederile Legii nr. 152/1998 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si Normele metodologice din 27 septembrie 2001 aprobate prin H.G. nr. 962/2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificarile ulterioare.
– H.C.L. nr. 271/19.12.2018,prin care s-a aprobat Regulamentul pentru vanzarea locuintelor ANL.
– Act de dezmembrare autentificat sub nr. 1122/21.12.2011 la B.N.P. Dumitru Vechiu rectificat prin Incheierea de Rectificare nr. 11/14.06.2012 la acelasi birou notarial si Actului Aditional la acest act de dezmembrare autentificat sub nr. 237/09.04.2019 la B.I.N. Diana Manea-Vechiu si a foii de avere intocmita de PFA Biziru Cristian receptionata sub nr. 96002/2018 de O.C.P.I. Constanta, Incheierea A.N.C.P.I. nr. 20736/13.02.2020. Imobilul constructie si teren este intabulat in Cartea Funciara sub nr. 103413.
-prevederile art. 59 și art. 71 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

In temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. c, alin (6) lit. a) precum si a art. 139 alin (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul HCL nr. 86 din 28.05.2020 privind aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.D, parter, ap.4, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C4-U4, în sensul că, în tot cuprinsul hotărârii mai sus menționate, numărul Contractului de închiriere se va citi „25341 din 13.11.2009” în loc de „24941 din 09.11.2009”.
Art. 2 . Se aprobă modificarea termenului de încheiere a contractului de vânzare cumpărare stipulat la art. 5 din hotărârea mai sus menționată, astfel articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5 Contractul de vanzare se va încheia în termen de maxim 60 zile lucratoare de la data adoptarii prezentei hotarari, în caz contrar hotararea devenind nulă”.
Art. 3. Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 86 din 28.05.2020 rămân nemodificate.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de către Primarul Oraşului Eforie.
Art. 5 Prezenta hotarare va fi comunicată autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotararea a fost adoptată cu un numar de …….12……… voturi “pentru”, …..–…… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilie0ri in functie.

Eforie, 06.07.2020

Nr. 133

Sari la conținut