H.C.L. 196 / 12.11.2020

H O T Ă R Â R E

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al orașului Eforie

în mandatul 2020 – 2024

Consiliul Local Eforie,

Având în vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

– Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie;

– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,

– Procesul Verbal nr. 23581/30.10.2020 privind ceremonia de constituire a Consiliului local al orașului Eforie;

– Ordinul Prefectului jud. Constanța nr. 716 / 02.11.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al orașului Eforie;

–- Prevederile art. 124 – art. 126 și art. 141 privind comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

– Prevederile H.C.L. Eforie nr. 226/19.11.2019 privind aprobarea revizuirii și actualizării Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Local al Orașului Eforie;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) precum și a art. 139 alin. (3) lit. i) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 (1) Se aprobă organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Eforie pentru mandatul 2020-2024, după cum urmează:

 1. COMISIA NR. 1 COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET, FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI, SERVICII ŞI COMERŢ (COMISIA ECONOMICĂ), compusă din 7 (șapte) membri în următoarea componență:

 

 1. TODE ANTONELA – Președinte
 2. ABDULA DOINA-GETA – Secretar
 3. BERHECI GEORGIANA – Membru
 4. ORBOCEA DANIEL-VICTOR – Membru
 5. DIACONU OVIDIU-IOAN – Membru
 6. ANDREI VASILE – Membru
 7. SAMSON ELISABETA – Membru

 

 1. COMISIA NR. 2 – COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ (COMISIA PENTRU URBANISM) compusă din 5 (cinci) membri în următoarea componență:

 

 1. MINCEA ANIȘOARA – Președinte
 2. BERHECI GEORGIANA – Secretar
 3. ABDULA DOINA-GETA – Membru
 4. PÎRVESCU FLOAREA – Membru
 5. CIOCĂNEL NICULAE – Membru

 

III. COMISIA NR. 3 – COMISIA JURIDICĂ ŞI DISCIPLINĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENILOR, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ (COMISIA JURIDICĂ), compusă din 5 (cinci) membri în următoarea componență:

 

 1. IZET HASAN-LEVENT – Președinte
 2. TUDOR SILVIU-ANTONIO – Secretar
 3. GANEA VALENTIN – Membru
 4. CHIRU GIGI-CHRISTIAN – Membru
 5. MUNTEANU DUMITRU – Membru

 

 1. COMISIA NR. 4 – COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIE COPII, TINERET ŞI SPORT, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI TURISM (COMISIA SOCIALĂ), compusă din 5 (cinci) membri în următoarea componență:

 

 1. SAMSON ELISABETA – Președinte
 2. MINCEA ANIȘOARA – Secretar
 3. ORBOCEA DANIEL-VICTOR – Membru
 4. NAGY CĂTĂLIN-TIBERIU – Membru
 5. SĂRĂCILĂ LUCIA – Membru

 

(2) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri se va face cu respectarea prevederilor art. 124 alin. (4) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

Art. 2 Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Eforie aprobat prin HCL nr. 226/19.11.2019.

Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicată autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de  …17….. voturi “pentru”, …–…. voturi “împotrivă”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 12.11.2020.

196

Sari la conținut