H.C.L. 197 / 26.11.2020

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul de specialitate al Direcției Economice,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

-Prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, actualizată,

-Prevederile OG nr. 63/2010 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,

-HCL nr. 28/20.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru exerciţiul financiar 2020.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.a, alin.4 lit.a și art. 139 alin.3 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Eforie pentru anul 2020, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local al Oraşului Eforie în anul 2020 conform anexei nr. 2 precum și rectificarea listei obiectivelor de investiții finațate din bugetul creditelor interne conform anexei nr. 2.1.

Art. 3 Se aprobă transferul sumei de 611.470 lei din excedentul bugetului local în contul 21400218 „sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare”.

Art. 4. Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 2.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 6 – Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general al oraşului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …11……… voturi “pentru”, …..3… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 26.11.2020

Nr. 197

Sari la conținut