H.C.L. 199 / 26.11.2020

H O T Ă R Â R E

privind modificarea anexei 1 la HCL nr.54/30.04.2020

Consiliul Local Eforie,

Având în vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul Directiei Economice,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile OUG nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele ale HG nr.9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.41 alin.4 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art.2, lit.e din OUG nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare,

– HCL nr.54/30.04.2020, HCL nr.199/11.09.2018 privind completarea HCL nr.176/31.08.2018,

– HCL nr.176/31.08.2018 privind completarea HCL nr.124/31.07.2017, HCL nr.203/12.10.2017, HCL nr.50/17.04.2018, HCL nr.70/21.05.2018 prin care s-a aprobat contractarea de catre Orasul Eforie a unei finantari rambursabile interne.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin.4 lit.b, precum și a art. 139 alin. 3 lit.b, art.140 alin.1, art.166 alin.2 lit.d, art.243 alin.1 lit.a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba modificarea anexei 1 la HCL nr.54/30.04.2020 privind completarea obiectivelor de investitii, respectiv actualizarea sumelor aferente ce vor fi finantate din Contractul de credit nr.85-ACT din 22.12.2017, incheiat cu Banca de Import-Export a Romaniei Eximbank SA.

Art.2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de …15….. voturi “pentru”, …–…. voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 26.11.2020

Nr. 199

Sari la conținut