H.C.L. 200 / 26.11.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea completarii statutului

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul DADPP,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

-HCL nr.167/07.11.2008 privind aprobarea participarii orasului Eforie in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si canalizare Apa-Canal Constanta, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Adresa nr.77/06.10.2020 a ADI Apa-Canal Constanta inregistrata la Primaria Eforie cu nr.22101/06.10.2020,

– HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice,

– Legea nr.51/2006 a serviciilor de utilitati publice,

– Legea nr.241/2006 privind serviciile de alimentare cu apa si canalizare.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.d, alin.7 și art. 139 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba completarea art.20 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta, cu alin.8, care va avea urmatorul continut:

“Art.20.alin.8 – Sedintele Adunarii Generale a Asociatilor se pot desfasura si prin sisteme multimedia, fara a fi necesara prezenta fizica a membrilor Asociatiei. Buletinele de vot completate, semnate si stampilate se vor comunica catre Asociatie, pana la ora desfasurarii sedintei, prin serviciul de curierat-posta sau prin email la adresa office@adiapacanalct.ro.”

Art. 2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 3 – Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …12……… voturi “pentru”, …..2… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 26.11.2020

Nr. 200

Sari la conținut