H.C.L. 201 / 26.11.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea continuarii executarii lucrarilor la obiectivul de investitii

“Blocuri locuinte sociale P+8E – Bdul Soarelui Eforie Sud – 124 unitati locative”

si aprobarea valorii lucrarilor ramase de executat

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul Administratorului public,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

-Prevederile OUG nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari, actualizata,

– Documentatia tehnico-economica din care rezulta stadiul fizic al lucrarilor si valoarea lucrarilor ramase de executat pentru finalizarea obiectivului de investitii “Blocuri locuinte sociale P+8E – Bdul Soarelui Eforie Sud – 124 unitati locative”.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a și art. 139 alin.3 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba continuarea executarii lucrarilor la obiectivul de investitii “Blocuri locuinte sociale P+8E – Bdul Soarelui Eforie Sud – 124 unitati locative”.

Art.2 – Se aproba valoarea lucrarilor ramase de executat in suma de 9.518.478,47 lei fara TVA (11.326.898,38 cu TVA inclus), repartizata astfel:

  • Bloc 1 – 4.108.648,32 lei fara TVA (4.889.291,50 lei cu TVA inclus);
  • Bloc 2 – 4.850.885,71 lei fara TVA (5.772.553,99 lei cu TVA inclus).

Art.3 – Se aproba continutul documentatiei tehnico-economice anexata la prezenta hotarare

-Documentatia economica (Anexa nr.1), Expertizele tehnice  – bloc 1 si bloc 2 (Anexa nr.2) si Relevee (anexa nr.3) din care rezulta stadiul fizic actual al obiectivului de investitie.

Art.4 – Se mandateaza Primarul Orasului Eforie – Robert Nicolae Serban ca in numele UATO Eforie sa solicite finantarea de la bugetul de stat (Fondul National pentru Dezvoltare) pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investitii “Blocuri locuinte sociale P+8E – Bdul Soarelui Eforie Sud – 124 unitati locative”.

            Art.5 – Se aproba cofinantarea de la bugetul local al Orasului Eforie a cotei-parti de cheltuieli ce vor fi repartizate in sarcina UATO Eforie, ulterior semnarii contractului de finantare cu Ministerul Dezvolatrii si Lucrarilor Publice, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 6 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 7 – Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general al oraşului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …14……… voturi “pentru”, …..–… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 26.11.2020

Nr. 201

Sari la conținut