H.C.L. 214 / 26.11.2020

H O T Ă R Â R E

privind completarea obiectului de activitate al SC Efo Urban SRL

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Planul de Mobilitate Urbana Eforie aprobat prin HCL nr.181/29.09.2017,

– Regulamentul (CE) nr.1370/23.10.2007 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 23.10.2007, privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori,

– Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulteruoare,

– Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

– HCL nr.12/27.01.2016 privind infiintarea SC Efo Urban SRL

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin.3 lit.c, precum și a art. 139 alin. 1  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba completarea Actului constitutiv al SC Efo Urban SRL, respectiv alin.5 „Domeniul si obiectul de activitate”, alin.5.1.1. „Obiecte secundare de activitate”, cu codurile CAEN din clasa 493 „Alte transporturi terestre de calatori”, respectiv:

– 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

– 4932 Transporturi cu taxiuri

– 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

Art.2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …15…….. voturi “pentru”, …..–… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 26.11.2020

Nr. 214

Sari la conținut