H.C.L. 217 / 26.11.2020

H O T Ă R Â R E

privind inchirierea unui teren in suprafata de 3.000 mp identificat

cu IE 102858 pentru organizare de santier

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Adresa nr.179/06.10.2020 depusa de Asocierea PRO M.A.I. Construct SRL – DAF Trans 2000 SRL – Argenta SA prin Lider de Asociere PRO M.A.I. Construct SRL inregistrata cu nr.22034/2020 la Primaria Orasului Eforie,

– Proiectul „Reabilitare conducta magistrala din Eforie Nord, reabilitare si extindere retele de distributie de canalizare precum si a conductelor de refulare…”

– Prevederile art.315, art.362 alin.1 din OUG nr.57/2019,

– Prevederile art.7 alin.1^3, art.15 alin.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991,

– HCL nr.41/2019, HCL nr.50/2020 privind taxele si impozitele locale,

– Raportul de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr.25337/23.11.2020, pozitia 3,

– HCL nr.2/2015, litera h, nr.26,

– Documentatia cu IE 102858 (numar cadastral vechi 11432, Carte funciara vechi 14080).

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. 3 lit.g  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba inchirierea terenului in suprafata de 3.000 mp, identificat cu IE 102858 catre Asocierea PRO M.A.I. Construct SRL – DAF Trans 2000 SRL – Argenta SA prin Lider de Asociere PRO M.A.I. Construct SRL, pe o perioada de un an.

Art.2 – Se aproba de catre Consiliul Local Eforie Raportul de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr.25337/23.11.2020, pozitia 3, care stabilieste chiria de 16236 euro/an (1353 euro/luna) pentru imobilul teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, pentru terenul in suprafata de 3.000 mp, identificat cu IE 102858.

Art.3 – Se aproba valoarea chiriei de 16.236 euro/an (1353 euro/luna).

Art.4 – Amenajarea terenului se va face de chirias.

Art.5 – Se aproba contractul cadru de inchiriere anexă la prezenta hotărâre.

Art.6 – Contractul de inchiriere se incheie dupa prezentarea de catre beneficiar a contractului din care rezulta ca realizeaza Proiectul „Reabilitare conducta magistrala din Eforie Nord, reabilitare si extindere retele de distributie de canalizare precum si a conductelor de refulare…”.

Art.7 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.8 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …15…….. voturi “pentru”, …..–… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 26.11.2020

Nr. 217

Sari la conținut