H.C.L. 225 / 22.12.2020

H O T Ă R Â R E

privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Eforie

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

-Prevederile art.485 alin.5 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.a și art. 139 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art. 1. Se aprobă constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Eforie, în urmatoarea componenta:

  1. Primarul Orasului Eforie – Șerban Robert-Nicolae
  2. Consilier local – Abdula Doina-Geta
  3. Consilier local – Mincea Anișoara.

Art. 2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 3 – Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …17…….. voturi “pentru”, …..–…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 22.12.2020

 

Nr. 225

 

Sari la conținut