H.C.L. 227 / 22.12.2020

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea consilierilor locali membri in comisia de evaluare pentru vanzarea, concesionarea si inchirierea bunurilor imobile

 

Consiliul Local Eforie,

Având in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul DADPP,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

– HG nr.834/1991, actualizata,

– Legea nr.18/1991, republicata si actualizata,

– Legea nr.7/1996, republicata si actualizata,

– Legea nr.50/1991, republicata si actualizata,

– Prevederile art.302-346 din OUG nr.57/2019.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.a și art. 139 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

            Art.1 – Se aproba desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare pentru vanzarea, concesionarea si inchirierea imobilelor care apartin Orasului Eforie, dupa cum urmeaza:

  1. Mincea Anisoara
  2. Andrei Vasile
  3. Diaconu Ovidiu-Ioan
  4. Berheci Georgiana
  5. Izet Hasan-Levent.

Membri supleanti:

  1. Pirvescu Floarea
  2. Samson Elisabeta
  3. Tode Antonela.

Art.2 – Comisia se constituie prin dispozitia Primarului Orasului Eforie, din consilierii desemnati la articolul 1 si functionari publici din aparatul de specialitate al primarului.

            Art.3 – Comisia adopta decizii in mod autonom si numai pe baza criteriilor de selectie prevazute in instructiunile pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor.

            Art.4 – Comisia de evaluare isi va desfasura activitatea conform art.308-346 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

            Art.5 – La data adoptarii prezentei, HCL nr.132/2019 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.6 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.7 – Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …17…….. voturi “pentru”, …..–…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 22.12.2020

 

Nr. 227

Sari la conținut