H.C.L. 238 / 22.12.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. I.C.Bratianu nr.49, compus din constructie cu destinatia de locuinta si teren aferent reprezentand loturile nr.202 si nr.204 partiale din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 232 mp

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.354 si art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul adiministrativ,

– HCL nr.145/31.07.2019, art.1 si art.3 alin.5 din anexa nr.1 la HCL nr.145/31.07.2019, privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile, proprietate privata a Orasului Eforie,

– HCL nr.38/2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie, anexa nr.1, numar de inventar 3998, anexa nr.2, numar de inventar 6,

– Cererea nr.17222/07.08.2020 depusa de Ciobanu Stelian Doru,

– Plan de situatie si releveu locuinta intocmite de Ghita-Hasu Raluca in data de 08.06.2015,

-Contract de inchiriere nr.140/11.09.2014, al carui termen a expirat la data de 26.06.2019.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba oportunitatea vanzarii prin licitatie publica a imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.I.C.Bratianu nr.49, compus din constructie cu destinatia de locuinta si teren aferent reprezentand loturile nr. 202 si nr.204 partiale din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 232 mp, proprietate privata a Orasului Eforie, identificat conform planului anexat.

Art.2 – Reglementarile si functiunile urbanistice aprobate sunt cele stabilite prin PUG si RLU pentru zona de reglementare urbanistica VI.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.4 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …14…….. voturi “pentru”, …..3…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 22.12.2020

Nr. 238

Sari la conținut