H.C.L. 252 / 22.12.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului în suprafață de 1782 mp, aferent activului Restaurant Apollo, situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Mihai Eminescu nr.8, identificat cu numar cadastral 77-C1, inscris in CF nr.102930-C1

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.354 si art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul adiministrativ,

– HCL nr.145/31.07.2019, art.2 si art.3 lit.a si lit.c, art.4 alin.5 din anexa nr.2 la HCL nr.145/31.07.2019, privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile, proprietate privata a Orasului Eforie,

– HCL nr.38/2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie, anexa nr.1, completata prin HCL nr.70/2020, numar de inventar 4521, nr.4518 si nr.4522,

– Proces verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile nr.56475/06.11.2018 incheiat de ANAF,

– Factura fiscala de executare silita nr.2558/06.11.2018,

– Proces verbal de adjudecare nr.56470/06.11.2018,

– Incheierea si Extras de Carte funciara nr.107283/06.08.2019 emise de OCPI Constanta,

– Planuri de amplasament si delimitare a imobilului intocmite de Biziru Cristian Stefan in data de 17.07.2020,

– HCL nr.67/28.05.2020 privind aprobarea retragerii dreptului de concesiune asupra terenului ce face obiectul Contractului de concesiune nr.51/22.01.1999.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba oportunitatea vanzarii directe a terenului în suprafata de 1782 mp si a cotelor indivize din aleile de acces comune, in suprafata de 97 mp si 147 mp, identificate conform planurilor de situatie anexate, aferente activului Restaurant Apollo, situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Mihai Eminescu nr.8.

Art.2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …15…….. voturi “pentru”, …..2…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 22.12.2020

 

Nr. 252

Sari la conținut