H.C.L. 256 / 22.12.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii, reprezentand loturile 5022, 5030, 5031 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 808 mp

            Consiliul Local Eforie,

            Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.354 si art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul adiministrativ,

– Numar de inventar 4555 din la HCL nr.38/2020, completata prin HCL nr.164/30.07.2020, anexa nr.1 , privind inventarul imobilelor teren care apartin domeniului privat al Orasului Eforie,

– HCL nr.145/31.07.2019, art.1 si art.3 alin.5 din anexa nr.1 la HCL nr.145/31.07.2019, privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile, proprietate privata a Orasului Eforie,

– Documentatia cu numar cadastral/numar Carte funciara 107134.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1 – Se aproba oportunitatea vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Republicii, reprezentand loturile 5022, 5030, 5031 partiale din parcelarea Movila Techirghiol Techirghiol, in suprafata de 808 mp, proprietate privata a Orasului Eforie, identificat cu numar cadastral/numar Carte funciara 107134.

Art.2 – Reglementarile si functiunile urbanistice aprobate sunt cele stabilite prin PUG si RLU pentru zona de reglementare urbanistica VIIIB.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.4 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …14…….. voturi “pentru”, …..3…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 22.12.2020

 

Nr. 256

Sari la conținut