H.C.L. 258 / 22.12.2020

H O T Ă R Â R E

privind acordarea dreptului de uz si servitute pentru realizarea

 lucrarilor de alimentare cu gaze naturale a imobilelor constructii

 

Consiliul Local  Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul DADPP,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

– Cererea nr. 27335 / 18.12.2020;

-Prevederile art.621 – art.626 din Codul civil,

– Prevederile art.109 – art.113, art.190 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile HG nr.1240/2012 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale, a convenţiei-cadru, precum şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora,

– Prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c și art. 139 alin.3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

            H O T Ă R Ă Ș T E

 

            Art.1 – Se aproba acordarea dreptului de uz, de servitute si de acces, cu titlu gratuit, asupra unor suprafete de teren ce apartin domeniului public/privat al Orasului Eforie, pentru instalare, intretinere, exploatare si operare a elementelor sistemului de distributie gaze naturale, in vederea alimentarii cu gaze naturale a imobilelor constructii.

            Art.2 – Terenurile care fac obiectul prezentei sunt terenurile care se afla in folosinta ca teren aferent/alei acces, in baza unor contracte incheiate cu Orasul Eforie de catre proprietarii constructiilor ce urmeaza a se alimenta cu gaze naturale.

            Art.3 – Se imputerniceste Seful Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala sa semneze în fata notarului public declarațiile autentice sau convențiile de uz si servitute, după caz.

            Art.4 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

            Art.5 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …17…….. voturi “pentru”, …..–…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 22.12.2020

 

Nr. 258

Sari la conținut