H.C.L. 259 / 29.12.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea nivelului impozitului asupra mijloacele de transport prevăzut la art. 470 alin. (5) şi alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru exerciţiul financiar 2021

Consiliul Local Eforie,

Având în vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul de specialitate al Direcției Economice,

– Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios Administrativ și Asistență Socială;

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

– Prevederile Legii nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

– Prevederile HCL nr. 50/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale aplicabile în Oraşul Eforie pentru 2021

– Rolul şi responsabilităţile ordonatorului principal de credite în administrarea bugetelor locale;

– Rolul şi responsabilitătile consiliilor locale în stabilitrea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale;

– Raportul administratorului public nr. 28050/28.12.2020;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b, alin (4) lit. c) precum și a art. 139 alin. (3) lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. În anul 2021 nivelurile impozitelor prevăzute la art. 470 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt cele stabilite prin Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. În anul 2021 nivelurile impozitelor prevăzute la art. 470 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt cele stabilite prin Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Impozitele şi taxele aplicabile în anul 2021 în Oraşul Eforie, cu excepţia celor stabilite prin prezenta hotărâre răman cele stabilite prin HCL nr. 50/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale aplicabile în Oraşul Eforie pentru 2021. 

Art. 5 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general al oraşului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …16…….. voturi “pentru”, …..–…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 29.12.2020

 

Nr. 259

Sari la conținut