H O T A R A R E NR. 222 /18.12.2020

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul Directiei Economice,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,    

– Adresele nr. 1567/10.11.2020, 1543/04.11.2020 si nr. 1620/19.11.2020 ale Scolii Gimnaziale nr. I – Eforie Nord, inregistrate la Primaria Eforie cu nr.24514, 24515/11.11.2020 si nr. 25276/20.11.2020;

– Adresele Liceului Teoretic ”Carmen Sylva”;

– Prevederile art.82 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;  – Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;

 – Legea 227/2015, privind Codul fiscal;

 – HG nr.1064/04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2020-2021;

 – Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, alin.7 lit.a și art. 139 alin.3 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T A R A S T E

Art.l. Se aproba cuantumul lunar al unei burse scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza Orasului Eforie aferent anului 2020-2021, dupa cum urmeaza:

– Bursa de studiu – 100 lei 

– Bursa de ajutor social – 100 lei

– Bursa de performanta – 120 lei

– Bursa de merit – minim 100 lei – maxim 120 lei, in functie de media notelor obtinute astfel:

  1. bursa de merit 100 lei – pentru media 8.50 -8.99
  2. bursa de merit 110 lei – pentru media 9.00 – 9.49

III. bursa de merit 120 lei pentru media 9.50 -10.00

Art. 2. Se aproba numarul burselor scolare pentru semestrul I al anului scolar 2020-2021 dupa cum urmeaza:

 Liceul Teoretic “Carmen Sylva” – Eforie Sud:

 – 35 burse de ajutor social

– 4 burse de studiu

– 203 burse de merit

Scoala Gimnaziala nr. 1 – Eforie Nord

– 102 burse de merit

– 2 burse de ajutor social

Art.3. Institutiile de invatamant, Liceul Teoretic “Carmen Sylva” Eforie Sud si Scoala Gimnaziala Eforie Nord, in calitate de ordonatori tertiari, au obligatia de a calcula si include in Proiectul de Buget Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 prevederea bugetara necesara in vederea acordarii burselor scolare.

Art.4. Raspunderea pentru corectitudinea si legalitatea situatiei drepturilor banesti aferente burselor scolare revine ordonatorilor tertiari de credite — Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” — Eforie Sud si Scoala Gimnaziala nr. I – Eforie Nord. In cazul in care exista suspiciuni privind veridicitatea si declaratiile privind veniturile, reprezentantii unitatilor de invatamant pot solicita efectuarea unei anchete sociale.

Art.5. Primarul Orasului Eforie, Directia Economica, Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” — Eforie Sud si Scoala Gimanziala nr. I — Eforie Nord vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.6. Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor si persoanelor interesate de catre Secretarul General al Orasului.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de …………. voturi “pentru”, …..…… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 18.12.2020

Nr. 222

Sari la conținut