HCL 1 din 13.01.2021

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de  proiectul cu titlul

„CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATATMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL EFORIE IN VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE DE COVID 19 PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE IT”

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

– Raportul de specialitate nr. 325/11.01.2021 întocmit de către Serviciu Afaceri Externe și Protocol;

– GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU Programul Operational Competitivitate (POC) 2014-2020 Programului Operational Competitivitate (POC 2014-2020), Axa Prioritara 2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiei (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Actiunea 2.3.3 Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e‐educatie, e‐incluziune, e‐sanatate si e‐cultura – Sectiunea e-educatie;

– prevederile Ordonanței de Urgență nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextual riscului de infecție cu Coronavirus SARS-CoV-2;

– prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;

– prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.a, lit.d, alin.4 lit.a, alin.7 lit.a și art. 139 alin.3 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

ART 1. Se aproba proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATATMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL EFORIE IN VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE DE COVID 19 PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE IT”, in vederea finantarii acestuia în cadrul Programului Operational Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritara 2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiei (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Actiunea 2.3.3 Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e‐educatie, e‐incluziune, e‐sanatate si e‐cultura – Sectiunea e-educatie.

ART 2. Se aproba valoarea totala a proiectului „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATATMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL EFORIE IN VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE DE COVID 19 PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE IT”, in cuantum de 2.031.626,00 lei (inclusiv TVA),  VALOARE TOTALA ELIGIBILA PROIECT: 1.974.881,58 LEI (TVA inclus)

ART 3. Se aproba contributia proprie in proiect a Unitatii Administrativ Teritoriale Oras Eforie, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 56.744,42 lei (TVA inclus), cât și contribuția de  2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 39.497,63 lei (TVA inclus), reprezentând cofinanțarea proiectului „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATATMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL EFORIE IN VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE DE COVID 19 PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE IT”.

ART 4. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATATMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL EFORIE IN VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE DE COVID 19 PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE IT”pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile rambursarii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. Se imputerniceste SERBAN ROBERT NICOLAE, in calitate de reprezentant legal, sa semeneze toate actele necesare si contractul de finantare în numele Unitatii Administrativ Teritoriale Oras Eforie.

ART 7. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

ART 8. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general oraşului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …____…….. voturi “pentru”, …..__….. voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 13.01.2021

Nr. 1

PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONSILIER SAMSON ELISABETA

CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut