HCL 15 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E

privind  prelungirea termenului stipulat in  HCL nr.228/22.12.2020

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

-Cererea nr.987/18.01.2021 depusa de Sotir Viorica,

– HCL nr.228/22.12.2020 privind modificarea HCL nr.248/28.11.2018 si a HCL nr.249/28.11.2018.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c și art. 139 alin.2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 – Se aproba prelungirea termenului specificat la art.2 din HCL nr.228/22.12.2020, respectiv 30.06.2021.

Art. 2 – La data încheierea actului adițional se va întocmi un nou scadențar de rate lunare pentru o perioadă de 10 ani, prima rată fiind luna în care se va semna actul adițional.

Art. 3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general oraşului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …16……… voturi “pentru”, …..–…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 28.01.2021

Nr. 15

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         CONTRASEMNEAZA

           CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

  SAMSON ELISABETA                                                 PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut