HCL 40 din 31.03.2020

H O T A R A R E

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Eforie

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

– Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie;

– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Eforie,

– Prevederile art.123 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) precum și a art. 139 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T A R A S T E

Art. 1 – Se alege doamna Tode Antonela, pentru o perioada de trei luni, presedinte de sedinta pentru sedintele Consiliului Local al Orasului Eforie.

Art. 2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 3 – Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotarare a fost adoptata cu un numar de …17….. voturi “pentru”, …–…. voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție

Eforie, 31.03.2020.

NR. 40

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA

CONSILIER TODE ANTONELA

SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

PREOTEASA GABRIEL

Skip to content