HCL 41 din 31.03.2020

H O T A R A R E

privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliul Local al orașului Eforie aprobat prin HCL nr. 226/29.11.2019

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

– Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie;

– Raportul SJCAAS,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– HCL nr. 226/29.11.2019 privind aprobarea revizuirii si actualizarii Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Orasului Eforie;

– Art. 50 din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020;

– Prevederile Ordonanţei militare nr. 1/17.03.2020, ale Ordonanţei militare nr. 2 /21.03.2020 precum și Ordonanței Militare nr. 3 / 24.03.2020,

– Prevederile art. 134, art. 137, art. 138 și art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

– Adresa nr. 46408 / 24.03.2020 emisă de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;

– Adresa nr. 4781/24.03.2020 emisă de către Instituția Prefectului – județul Constanța;
– Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit.a, precum și a art.139 alin. (3) lit. i) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

H O T A R A S T E

Art. 1 – Se aprobă completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Orasului Eforie, aprobat prin HCL nr. 226/29.11.2019, în sensul că la Capitolul IV Funcționarea Consiliului local, după articolul 32 se introduce un nou articol 321, cu următorul cuprins:

Art. 321 – În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte asemenea situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor consiliului local:

– consilierii locali pot fi convocați prin utilizarea de mijloace electronice de comunicare la distanță (cu titlu de exemplu dar fără a ne limita se pot utiliza: e-mail, teleconferință, videoconferință, whatsApp, etc);

– ședințele consiliului local și/sau ședințele comisiilor de specialitate se pot desfășura și prin utilizarea de mijloace electronice de comunicare la distanță (cu titlu de exemplu dar fără a ne limita se pot utiliza: e-mail, teleconferință, videoconferință, whatsApp, etc);

– rezultatul votului vor fi consemnate de către secretarul general al orașului Eforie în procesul-verbal al ședinței.

Art. 2 – Se împuternicește Primarul Oraşului Eforie să identifice și să implementeze un sistem viabil prin care să se poată desfășura ședințele consiliului local și/sau ședințele comisiilor de specialitate și prin utilizarea de mijloace electronice de comunicare la distanță.

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de către Primarul Oraşului Eforie.

Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi comunicată autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate prin grija secretarului general al orașului Eforie.

Hotarare a fost adoptata cu un numar de …17….. voturi “pentru”, …–…. voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 31.03.2020.

NR. 41

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER TODE ANTONELA

CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

PREOTEASA GABRIEL

Skip to content