HCL 42 din 31.03.2020

H O T A R A R E

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

– Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie;

– Raportul compartimentului de resort:

– Raportul SJCAAS;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie;

– Prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, actualizată;

– Prevederile OG nr. 63/2010 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

– HCL nr. 28/20.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al oraşului Eforie pentru exercițiul financiar 2020;

– Decizia nr. 7/20.02.2020 a AJFP Constanta;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b, alin (4) lit. a precum și a art. 139 alin. (3) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T A R A S T E

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Eforie, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Eforie.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija Secretarului General al oraşului Eforie.

Hotarare a fost adoptata cu un numar de …17….. voturi “pentru”, …–…. voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 31.03.2020.

NR. 42

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER TODE ANTONELA

CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

PREOTEASA GABRIEL

Skip to content