HCL 43 din 31.03.2020

H O T A R A R E

privind stabilirea unor măsuri fiscale

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

– Raportul administratorului public,

– Raportul SJCAAS,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

– Prevederile art. V din OUG nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice şi financiar fiscale;

– Prevederile HCL 41/24.04.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru Oraşul Eforie pentru anul 2020;

– Prevederile HCL nr. 273/19.12.2019 privind aprobarea şi menţinerea nivelului unor taxe locale in anul fiscal 2020, la acelaşi nivel ca în anul 2019;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) precum și a art. 139 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T A R A S T E

Art. 1 – În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut în HCL nr. 41/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru Oraşul Eforie pentru anul 2020 precum şi prin alte hotărâri ale Consiliului Local Eforie se prorogă pentru 30 iunie inclusiv.

Art. 2 Termenul de 30 iunie 2020 se aplică şi pentru acordarea bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local al oraşului Eforie, pentru depunerea declaraţiilor de impunere al căror termen prevăzut era 31.03.2020.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Eforie.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotarare a fost adoptata cu un numar de …17….. voturi “pentru”, …–…. voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 31.03.2020.

NR. 43

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER TODE ANTONELA

CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

PREOTEASA GABRIEL

Skip to content