HCL 45 din 31.03.2020

H O T A R A R E

privind suspendarea temporară a activităţii pentru unele instituţii aflateîn subordinea Consiliului Local al Oraşului Eforie

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

– Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie;

– Raportul SJCAAS,

– Raportul de specialitate a administratorului public

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum și instituirea stării de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.212 din 16 martie 2020,

– Prevederile Ordonanţei militare nr. 1/17.03.2020 ale Ordonanţei militare nr. 2 /21.03.2020 precum și Ordonanței Militare nr. 3 / 24.03.2020;

– Prevederile OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare;

-Prevederile OUG nr. 30/2020 pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextual situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-coV-2;

– Prevederile art. 52 alin. 1 lit. c) din Legea 53/2003 – Codul Muncii;

In temeiul prevederilor art.129 alin. (2), lit. a), alin. (14), precum si a art.139 alin. 3 lit. i) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

H O T A R A S T E

Art. 1. Începând cu data emiterii prezentei, se suspendă temporar activitatea Casei de Cultură Eforie – instituţie publică subordonată Consiliului Local al Oraşului Eforie.

Art. 2. Începând cu data emiterii prezentei, se suspendă temporar activitatea Creşei Oraşului Eforie – instituţie publică subordonată Consiliului Local al Oraşului Eforie.

Art. 3. Începând cu data emiterii prezentei, se suspendă temporar activitatea Clubului Sportiv Eforie – instituţie publică subordonată Consiliului Local al Oraşului Eforie.

Art. 4. Activitatea instituţiilor menţionate la art. 1-3 din prezenta hotărâre va rămâne suspendată pe toata perioada stării de urgenţă decretată de către Preşedintele României. Pe perioada supendării activitătii instituţiilor, se suspenda raporturile de muncă ale personalului de execuţie (la iniaţiva angajatorului potrivit art. 52 alin. 1 lit. c) din Legea 53/2003), cu exceptia persoanelor care desfăşoară activitatea contabilă a instituţiilor respective.

Art. 5. Pe perioada de suspendare temporară a raporturilor de muncă, angajaţii vor o primi o indemnizaţie stabilită la valoarae de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de limita stabilită prin art. XI al OUG nr. 30/2020, respectiv de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Art. 6. (1) Conducătorii instituţiilor publice menţionate la art. 1-3 din prezenta hotărâre vor emite deciziile de suspendare temporară a raporturile de muncă pentru angajaţii din subordine, cu respectarea termenlor legale.

(2) Pentru angajaţii care se află in concedii medicale, deciziile de suspendare a raporturilor de muncă se vor emite la momentul când concediul medical a încetat.

Art. 7. (1) Conducătorii instituţiilor publice a căror activitate a fost suspendată împreună cu persoanele desemnate pentru desfăşurarea activitătii contabile în instituţiile respective îşi vor desfăşura activitatea de la domiciliu, acolo unde este posibil.

(2) Conducătorii instituţiilor publice a căror activitate a fost suspendată împreună cu persoanele desemnate pentru desfăşurarea activitătii contabile pot beneficia de concedii de odihnă, acolo unde situaţia o permite, cu posibilitatea rechemării din concediu, dacă situaţia la locul de muncă este de aşa natură.

Art. 8 În cazurile în care, împrejurările obiective ivite în desfășurarea activității instituțiilor publice mai sus menționate fac absolut necesară prezența la sediu a angajaților, persoana responsabilă va putea dispune, de îndată, prin mijloace de comunicare la distanță, ca aceștia să revină cel mai târziu începând cu următoarea zi lucrătoare.

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de către Primarul Oraşului Eforie şi de către Conducătorii instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local al Oraşului Eforie.

Art. 10 Prezenta hotărâre va fi comunicată autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate prin grija secretarului general al orașului Eforie.

Hotarare a fost adoptata cu un numar de …12….. voturi “pentru”, …5…. voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 31.03.2020.

NR. 45

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER TODE ANTONELA

CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

PREOTEASA GABRIEL

Skip to content