HCL 9 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea utilizarii domeniului public pentru spatii de parcare aferente imobilului cladire turistica cu spatii de cazare si comert P+3E+E4R din Eforie Nord, bdul Tudor Vladimirescu nr.46, lot 83, 84, proprietatea SC Rom Construct Reale Estate SRL

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul DADPP,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

-Cererea nr.7733/01.04.2020,

– Certificatul de urbanism nr.220/12.05.2020 “Cladire turistica cu spatii de cazare si comert P+3E+E4R, amenajare si imprejmuire teren, modificare de tema proiect autorizat cu Autorizatia de construire nr.43/2020 si supraetajare cu un nivel o singura data de la P+3E”,

– HCL nr.78/2020 privind aprobarea instituirii dreptului de servitute de trecere in favoarea UAT Eforie asupra imobilului proprietatea SC Rom Construct Reale Estate SRL identificat cu IE 101219,

– Prevederile art.25 si art.33 din HG nr.525/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Anexa nr.5, pct.5.3 si pct.5.10 din HG nr.525/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Legea nr.50/1991 cu modificarile si completariloe ulterioare,

– Legea nr.350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare,

– OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c și art. 139 alin.3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba utilizarea domeniului public pentru spatii de parcare aferente imobilului cladire turistica cu spatii de cazare si comert P+3E+E4R din Eforie Nord, bdul Tudor Vladimirescu nr.46, lot 83, 84, proprietatea SC Rom Construct Reale Estate SRL pentru un numar de 20 locuri de parcare auto.

Art.2 – Se aproba intocmirea raportului de evaluare pentru stabilirea contravalorii taxei anuale de utilizare a domeniului public pentru locurile de parcare prevazute la art.1.

Art.3 – Taxa anuala pentru utilizarea domeniului public pentru 20 de locuri de parcare va fi cea mai mare valoare dintre valoarea stabilita de evaluator si taxa prevazuta in HCL nr.50/30.04.2020, pct.64.

Art.4 – Se aproba incheierea contractului pentru utilizarea domeniului public pentru 20 de locuri de parcare pentru o perioada de 5 (cinci) ani.

Art.5 – Locurile de parcare vor fi identificate în aproprierea clădirii turistice, exceptând bd. Tudor Vladimirescu, de catre personalul autorizat OCPI si DADPP si vor fi mentionate in contract.

Art.6 – Taxa anuala pentru utilizarea domeniului public pentru 20 de locuri de parcare auto se va actualiza din 5 in 5 ani, prin raport de evaluare si incheierea de act aditional la contract.

Art. 7 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 8 – Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …13……… voturi “pentru”, …..3…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 28.01.2021

Nr. 9

Sari la conținut