HCL Nr. 19 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E

privind alegerea presedintelui de sedinta

al Consiliului Local al orasului Eforie

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile art.123 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), precum și a art. 139 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se alege doamna Tode Antonela, pentru o perioada de trei luni, presedinte de sedinta pentru sedintele Consiliului Local al orasului Eforie.

Art. 2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general al oraşului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …..15……. voturi “pentru”, …..2… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 25.02.2021

Nr. 19

PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONSILIER  TODE ANTONELA

CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut